Eduskunnan vastaus
EV
30
2015 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi säteilyturvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta
HE 60/2015 vp
TaVM 9/2015 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi säteilyturvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta      (HE 60/2015 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 9/2015 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
säteilyturvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään säteilyturvakeskuksesta annettuun lakiin (1069/1983) uusi 4 a § seuraavasti: 
4 a § 
Säteily- ja ydinturvallisuutta koskevista kansainvälisistä asiantuntijapalveluista huolehtii Säteilyturvakeskuksen yhteyteen perustettava osakeyhtiö. Yhtiö huolehtii myös ydinturvallisuusyhteistyöstä lähialueilla sille Säteilyturvakeskuksen myöntämän määrärahan mukaisesti. 
Osakeyhtiön omistajaohjauksesta ja sen osakkeiden hallinnoinnista huolehtii sosiaali- ja terveysministeriö. 
Säteilyturvakeskus voi sijoittaa omistamiaan aineettomia oikeuksia, laitteistoja ja muuta käyttöomaisuutta osakeyhtiöön. 
Säteilyturvakeskus voi tuottaa osakeyhtiölle hallinnollisia palveluja ja muita tukipalveluja markkinahintaista korvausta vastaan. 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
Helsingissä 18.11.2015 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 19.11.2015 15:44