Eduskunnan vastaus
EV
30
2020 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
HE 36/2020 vp
HaVM 5/2020 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 36/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 5/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään ulkomaalaislakiin (301/2004) väliaikaisesti uusi 213 b § seuraavasti:  
14 luku  
Erinäiset säännökset 
213 b §  
Työnteko eräissä tilanteissa 
Tämän lain nojalla myönnetty oleskelulupa oikeuttaa työntekoon maa- ja metsätalous-, energia-, teknologia-, kemianteollisuus-, elintarviketeollisuus-, meriteollisuus-, kuljetus- ja logistiikka-, sosiaali- ja terveydenhuolto-, viestintä-, rakennus- ja infrastruktuurialoilla niissä huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömissä tehtävissä, joista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
Jos jatko-oleskelulupahakemus on tehty aikaisemman oleskeluluvan voimassa ollessa, ulkomaalainen saa jatkaa työntekoa, kunnes uuden hakemuksen johdosta on myönnetty oleskelulupa tai kielteinen päätös on tullut lainvoimaiseksi. 
Tätä lakia sovelletaan oleskelulupiin, jotka on myönnetty viimeistään tämän lain voimaan tullessa. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään lokakuuta 2020 asti. 
Laki 
kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annettuun lakiin (907/2017) väliaikaisesti uusi 17 a § seuraavasti: 
17 a §  
Työnteko eräissä tilanteissa 
Kausityöhön oikeuttavat luvat oikeuttavat työntekoon maa- ja metsätalous-, energia-, teknologia-, kemianteollisuus-, elintarviketeollisuus-, meriteollisuus-, kuljetus- ja logistiikka-, sosiaali- ja terveydenhuolto-, viestintä-, rakennus- ja infrastruktuurialoilla niissä huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömissä tehtävissä, joista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
Jos uusi hakemus kausityöhön oikeuttavan luvan saamiseksi on tehty aikaisemman luvan voimassa ollessa, ulkomaalainen saa jatkaa työntekoa, kunnes uuden hakemuksen johdosta on myönnetty kausityöhön oikeuttava lupa tai kielteinen päätös on tullut lainvoimaiseksi. Hakemus kausityöhön oikeuttavan luvan saamiseksi voidaan tehdä Suomessa. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään lokakuuta 2020 asti. 
Laki 
kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä annettuun lakiin (908/2017) väliaikaisesti uusi 29 a § seuraavasti:  
29 a §  
Työnteko eräissä tilanteissa 
Tämän lain nojalla myönnetty oleskelulupa oikeuttaa työntekoon maa- ja metsätalous-, energia-, teknologia-, kemianteollisuus-, elintarviketeollisuus-, meriteollisuus-, kuljetus- ja logistiikka-, sosiaali- ja terveydenhuolto-, viestintä-, rakennus- ja infrastruktuurialoilla niissä huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömissä tehtävissä, joista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
Jos jatko-oleskelulupahakemus on tehty aikaisemman oleskeluluvan voimassa ollessa, ulko-maalainen saa jatkaa työntekoa, kunnes uuden hakemuksen johdosta on myönnetty oleskelulupa tai kielteinen päätös on tullut lainvoimaiseksi. 
Tätä lakia sovelletaan oleskelulupiin, jotka on myönnetty viimeistään tämän lain voimaan tul-lessa. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään lokakuuta 2020 asti. 
Laki 
kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annettuun lakiin (719/2018) väliaikaisesti uusi 29 a § seuraavasti: 
29 a §  
Työnteko eräissä tilanteissa 
Tämän lain nojalla myönnetty oleskelulupa oikeuttaa työntekoon maa- ja metsätalous-, energia-, teknologia-, kemianteollisuus-, elintarviketeollisuus-, meriteollisuus-, kuljetus- ja logistiikka-, sosiaali- ja terveydenhuolto-, viestintä-, rakennus- ja infrastruktuurialoilla niissä huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömissä tehtävissä, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Jos jatko-oleskelulupahakemus on tehty aikaisemman oleskeluluvan voimassa ollessa, ulko-maalainen saa jatkaa työntekoa, kunnes uuden hakemuksen johdosta on myönnetty oleskelulupa tai kielteinen päätös on tullut lainvoimaiseksi. 
Tätä lakia sovelletaan oleskelulupiin, jotka on myönnetty viimeistään tämän lain voimaan tul-lessa. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään lokakuuta 2020 asti. 
Helsingissä 9.4.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 9.4.2020 10.42