Viimeksi julkaistu 26.3.2021 18.19

Eduskunnan vastaus EV 31/2021 vp HE 33/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä

Eduskunta
HE 33/2021 vp
PeVM 4/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (HE 33/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 4/2021 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

  Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  
  1 § 
  Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä ja valtuustokausi 
  Vaalilain (714/1998) 144 §:ssä säädetystä poiketen vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13 päivä kesäkuuta 2021.  
  Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa poiketen kuntalain (410/2015) 15 §:n 1 momentissa säädetystä 1 päivänä elokuuta 2021 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun. Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu heinäkuun 2021 loppuun. Valtuutettu tai muu kuntalain 69 §:ssä tarkoitettu kunnan luottamushenkilö voi niin halutessaan erota toimestaan kesäkuun 2021 alusta lukien valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Tällöin varavaltuutettu kutsutaan valtuutetun tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja muuhun luottamustoimeen valitaan uusi henkilö. Valtuutetun toimesta tai muusta kunnan luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai luottamushenkilön valinneelle muulle toimielimelle huhtikuun 2021 loppuun mennessä. 
  2 § 
  Vuoden 2021 kuntavaalien määräajat ja menettely 
  Vuoden 2021 kuntavaalit toimitetaan vaalilaissa säädettyjä määräaikoja noudattaen, kuitenkin seuraavin poikkeuksin: 
  1) vaalilain 24 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään 23. päivänä ennen vaalipäivää; 
  2) vaalilain 25 §:ssä tarkoitettu päätös oikaisuvaatimuksen johdosta on tehtävä viimeistään 20. päivänä ennen vaalipäivää ja ratkaisusta mahdollisesti aiheutuvat muutokset on tehtävä äänioikeusrekisteriin viimeistään 19. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 12:ta; 
  3) vaalilain 26 §:n 1 momentissa tarkoitetut muutokset äänioikeusrekisteriin on tehtävä viimeistään 19. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 12:ta; 
  4) äänioikeusrekisteri on lainvoimainen 19. päivänä ennen vaalipäivää kello 12 lukien; 
  5) vaalilain 47 §:n 1 momentissa tarkoitettu ennakkoäänestys kotimaassa aloitetaan 18. päivänä ennen vaalipäivää. 
  Vaalilain 48 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetystä poiketen ennakkoäänestys toimitetaan laitoksessa enintään neljänä päivänä. 
  3 § 
  Erinäiset säännökset 
  Poiketen siitä, mitä vaalilain 188 §:n 2 momentissa säädetään, oikeusministeriö suorittaa kunnille vuoden 2021 kuntavaaleissa myös mainitussa momentissa tarkoitetun kertakorvauksen. 
  Kuntalain 32 §:n 2 momentissa säädetystä poiketen kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet valitaan elokuussa 2021 pidettävässä valtuuston kokouksessa. 
  4 § 
  Voimaantulo 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 26.3.2021 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri