Eduskunnan vastaus
EV
316
2018 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta
HE 278/2018 vp
StVM 43/2018 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta (HE 278/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 43/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
Kevasta annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Kevasta annetun lain (66/2016) 2 §:n 1 momentin 1 kohta sekä 
lisätään lakiin uusi 25 a § seuraavasti: 
2 § 
Kevan tehtävät 
Kevan tehtävänä on hoitaa: 
1) julkisten alojen eläkelain (81/2016) mukaisen kunta-alan, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläketurvan toimeenpanoa, kunta-alan, valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon henkilöstön työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvää toimintaa sekä muita mainitussa laissa säädettyjä tehtäviä; 
25 a § 
Riskiarvio 
Kevan hallituksen ja johdon tulee tehdä strategisen päätöksenteon ja riskienhallinnan osana riskiarvio, jossa arvioidaan: 
1) oleellisten riskien vaikutus Kevan toimintaan; 
2) ne toimenpiteet, jotka ovat aiheellisia arvioinnissa esiin nousseiden riskien hallitsemiseksi. 
Riskiarvio on päivitettävä säännöllisesti sekä viipymättä, jos riskit ovat merkittävästi muuttuneet. 
Kevan on toimitettava valtiovarainministeriölle 6 §:n ja Finanssivalvonnalle 7 §:n mukaista valvontatehtävää varten yhteenveto riskiarviosta sekä siitä tehdyt johtopäätökset. Valtiovarainministeriölle ja Finanssivalvonnalle toimitettavan yhteenvedon tulee sisältää ainakin riskiarvion tulokset, kuvaus käytetyistä menetelmistä ja tärkeimmät oletukset. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . Sen 25 a § tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2020. 
Helsingissä 18.3.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 22.3.2019 16.15