Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.05

Eduskunnan vastaus EV 319/2018 vp HE 254/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 254/2018 vp
PuVM 8/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 254/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Puolustusvaliokunta (PuVM 8/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain (556/2007) 9 §:n 3 momentti, 18 §:n 3 momentti, 21 ja 22 § sekä 32 §:n 3 momentti,  
muutetaan 2 §, 3 §:n otsikko ja 2—4 momentti, 6 §:n 1 ja 2 momentti, 7 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 momentti, 12 ja 13 §, 17 §:n otsikko sekä 1 ja 2 momentti, 18 ja 19 §:n otsikko, 20 §, 28 §:n 1 momentti, 34 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 momentti, 35 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 kohta, 37 §:n 1 momentti ja 42 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 13 § osaksi laissa    /   , sekä 
lisätään lakiin uusi 3 a §, 20 §:n edelle uusi luvun otsikko, uusi 4 b—4 d luku ja 32 a § seuraavasti: 
2 § 
Sotilaallinen koulutus ja sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus 
Sotilaallisella koulutuksella tarkoitetaan tässä laissa koulutuksen antamista Puolustusvoimiin kuuluville joukoille ja Puolustusvoimien ampumatarvikkeilla ja räjähteillä tapahtuvan koulutuksen järjestämistä. 
Sotilaallisia valmiuksia palvelevalla koulutuksella tarkoitetaan tässä laissa muuta kuin 1 momentissa tarkoitettua koulutusta, jossa koulutetaan Puolustusvoimien menetelmiä tai välineitä koskevaa yksilön sotilaallista osaamista ja toimintakykyä sodassa tai muissa aseellisissa selkkauksissa toimimista varten. 
3 § 
Puolustusministeriön, Puolustusvoimien ja pääesikunnan vapaaehtoista maanpuolustusta koskevat tehtävät  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Puolustusministeriön tehtävänä on vapaaehtoisen maanpuolustuksen yleinen ohjaus ja valvonta. 
Puolustusvoimien pääesikunnan tehtävänä on ohjata 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaa sekä valvoa tämän lain noudattamista kyseisessä toiminnassa.  
Puolustusvoimien tehtävänä on valvoa Puolustusvoimien aseiden käyttöä sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa ja johtaa vapaaehtoisten käyttämistä Puolustusvoimien antamassa virka-avussa ja pelastustoiminnassa sekä tukea Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaa siten kuin tässä laissa tarkemmin säädetään. 
3 a § 
Lain soveltaminen Rajavartiolaitokseen 
Mitä tässä laissa säädetään Puolustusvoimista, sovelletaan myös Rajavartiolaitokseen sen suorittaessa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä lukuun ottamatta, mitä 23 §:ssä säädetään. Mitä tässä laissa säädetään Puolustusvoimien pääesikunnasta, sovelletaan myös Rajavartiolaitoksen esikuntaan sen suorittaessa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä. 
6 § 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys ja sen tarkoitus 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys on julkisoikeudellinen yhdistys, joka järjestää vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta ja toimii jäsenyhdistystentä yhteistyöjärjestönä. 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tarkoituksena on maanpuolustuksen edistäminen koulutuksen, tiedotuksen ja valistuksen keinoin. Yhdistyksellä voi olla valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisen tason yksiköitä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
7 § 
Tehtävät 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä on: 
1) järjestää 4 a—4 c luvussa tarkoitettua koulutusta ja toimintaa sekä vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa tiedotusta ja valistusta; 
2) kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja järjestää siihen liittyvää sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta ja tutustumistoimintaa; 
3) ohjata, tukea ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen maanpuolustuskoulutusta; 
4) kehittää 4 b luvussa tarkoitetulla toiminnalla nuorten mahdollisuuksia tutustua maanpuolustukseen. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
11 § 
Toiminnan rahoitus 
Valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha, jonka puitteissa Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle myönnetään valtionavustusta sille 7 §:n 1 momentissa säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin. Valtionavustusvarat on säilytettävä erillään yhdistyksen muun toiminnan varoista. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
12 § 
Hallituksen jäsenen ja työntekijän vahingonkorvausvastuu 
Sen lisäksi, mitä yhdistyslain 39 §:ssä säädetään, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen jäsenen ja työntekijän on korvattava vahinko, joka on aiheutettu Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle, sen jäsenelle tai muulle tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä rikkomalla. 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen jäseneen ja työntekijään sovelletaan muutoin, mitä vahingonkorvauslain (412/1974) 4 luvussa työntekijän vahingonkorvausvastuusta säädetään. 
13 § 
Menettely julkisia hallintotehtäviä hoidettaessa sekä rikosoikeudellinen virkavastuu 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisten hallintotehtävien hoitamisessa on noudatettava hallintolakia (434/2003), kielilakia (423/2003), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999), arkistolakia (831/1994) ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettua lakia (13/2003).  
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen jäseneen, työntekijään ja 20 b §:ssä tarkoitettuun ammunnan johtajaan sovelletaan heidän hoitaessaan Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle tämän lain mukaisesti annettuja julkisia hallintotehtäviä rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. 
17 § 
Vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen antaminen 
Puolustusvoimat voi antaa sotilaallista koulutusta ja muuta tarpeelliseksi katsomaansa koulutusta vapaaehtoisille 18 vuotta täyttäneille henkilöille järjestämällä vapaaehtoisia harjoituksia. Perusyksikköä suurempien joukkokokonaisuuksien, Puolustusvoimien poikkeusolojen organisaatioon kuuluvien joukkojen ja varusmiesten koulutus sekä joukkojen operaatioihin valmentaminen sekä taisteluammuntojen järjestäminen kuuluu kuitenkin yksinomaan Puolustusvoimille. Perusyksiköllä tarkoitetaan enintään komppanian vahvuista joukkoa. 
Vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen on tapahduttava Puolustusvoimien käytössä olevilla alueilla ja aluksilla. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
18 § 
Puolustusvoimien järjestämät vapaaehtoiset harjoitukset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
19 § 
Puolustusvoimien järjestämien vapaaehtoisten harjoitusten erityistehtävät 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4 a luku 
Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus 
20 § 
Sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen antaminen 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys järjestää 18 vuotta täyttäneille henkilöille sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta. 
Edellä 1 momentissa tarkoitettua koulutusta ei ole sallittua järjestää: 
1) perusyksikön kokoista joukkoa suuremmalle joukolle; 
2) operaatioon valmennettavalle joukolle;  
3) Puolustusvoimien poikkeusolojen organisaatioon kuuluvalle joukolle; 
4) varusmiehille; 
5) taisteluammuntana; 
6) Puolustusvoimien ampumatarvikkeilla tai räjähteillä. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa voidaan käsitellä Puolustusvoimien aseita ja muita välineitä. Puolustusvoimien ampuma-aseiden käsittelyn tulee tapahtua Puolustusvoimien valvomana Puolustusvoimien alueella tai aluksella. Puolustusvoimien aseilla ei saa ampua 1 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa. 
4 b luku 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämä tutustumistoiminta 
22 a § 
Tutustumistoiminnan sisältö 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys voi myös järjestää 16 vuotta täyttäneille henkilöille toimintaa, jonka tarkoituksena on tutustuttaa osallistujat varusmiespalveluksen sisältöön. 
Tutustumistoiminnassa ei ole sallittua käyttää Puolustusvoimien ampuma-aseita, ampumatarvikkeita, räjähteitä tai taisteluvälineitä tai näiden harjoitusmalleja. Tutustumistoiminnassa ei ole myöskään sallittua antaa sotilaallista osaamista tai toimintakykyä kehittävää koulutusta. 
22 b § 
Huoltajien suostumus 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämään 22 a §:ssä tarkoitettuun toimintaan osallistuvan alle 18 vuotiaan henkilön huoltajien on annettava suostumus huollettavansa osallistumiseen kyseiseen toimintaan. 
Edellä 1 momentissa tarkoitettu suostumus on annettava kirjallisena Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen työntekijälle. 
4 c luku 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kansainvälinen koulutustoiminta 
22 c § 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen antama koulutus ulkomailla 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys voi antaa ulkomailla 20 §:ssä tarkoitettua sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta, jonka tarkoituksena on kehittää koulutusta antavien reserviläisten osaamista tai jonka antaminen on muuten Suomen kansallisen puolustuksen sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisen edun mukaista. 
Päätöksen 1 momentissa tarkoitetusta toiminnasta tekee puolustusministeriö, ellei päätösvalta asiasta kuulu valtioneuvoston yleisistunnolle. 
22 d § 
Ulkomaiset henkilöt Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Suomessa järjestämässä koulutuksessa 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 20 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen ja 22 a §:ssä tarkoitettuun toimintaan saavat osallistua myös muut kuin Suomen kansalaiset. 
4 d luku 
Maanpuolustusyhdistyksen järjestämää koulutusta koskevat yleiset säännökset 
22 e § 
Osallistujien valinta Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämään koulutukseen ja toimintaan  
Maanpuolustuskoulutusyhdistys valitsee osallistujat 4 a—4 c luvussa tarkoitettuun koulutukseen ja toimintaan.  
Puolustusvoimilla on oikeus kieltää henkilön osallistuminen 1 momentissa tarkoitettuun Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämään koulutukseen ja toimintaan. 
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta valinnasta tehtävään päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 
22 f § 
Koulutuksesta ilmoittaminen 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen on ilmoitettava järjestämästään 4 a—4 c luvussa tarkoitetusta koulutuksesta ja toiminnasta sekä näiden sisällöstä vuosittain puolustusministeriölle ja pääesikunnalle. Puolustusministeriöllä ja Puolustusvoimilla on oikeus saada tässä laissa säädettyjen tehtävien suorittamista varten Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tietoja sen koulutustoiminnasta. 
22 g § 
Puolustusvoimien tuki Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle  
Puolustusvoimat voi antaa Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle asiantuntijatukea sekä luvan käyttää Puolustusvoimien alueita ja välineitä tässä laissa tarkoitetun koulutuksen järjestämiseksi. 
Puolustusvoimat saa antaa 1 momentissa tarkoitettuna tukena omistamiaan aseita sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa tapahtuvaa käsittelyä varten. Ampuminen näillä aseilla on kiellettyä. Aseiden käsittelyn on tapahduttava Puolustusvoimien valvonnassa ja Puolustusvoimien alueella tai aluksella.  
Puolustusvoimat ei saa antaa 1 momentissa tarkoitettuna tukena ampumatarvikkeita tai räjähteitä. 
Kaikessa 1 ja 2 momentissa tarkoitettuna tukena annettujen alueiden ja välineiden käytössä on noudatettava voimassa olevia Puolustusvoimien ohjeita, varomääräyksiä ja muita määräyksiä. 
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun tukeen ei sovelleta valtion maksuperustelakia. 
28 § 
Sitoutuminen koulutukseen ja tehtäviin 
Suomen kansalainen voi antaa Puolustusvoimille kirjallisen sitoumuksen siitä, että hän osallistuu Puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin sekä 23 ja 27 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin määräajan, vähintään kaksi ja enintään kuusi vuotta kerrallaan. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutus- ja tukitehtäviin sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen jäsenjärjestön tehtävään sitoutuva antaa sitoumuksen Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle. Sitoumuksen tekijän on oltava vähintään 18-vuotias. Puolustusvoimien tehtäviin voi sitoutua enintään 60 vuotta täyttänyt henkilö. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
32 a § 
Salassapitovelvollisuus ja hyödyntämiskielto 
Tämän lain mukaiseen koulutukseen, virka-apuun tai muuhun toimintaan osallistuneen henkilön vaitiolovelvollisuudesta ja salassa pidettävää tietoa koskevasta hyväksikäyttökiellosta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa. 
34 § 
Taloudelliset etuudet 
Puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin sekä 23 tai 27 §:ssä tarkoitettuun tehtävään osallistuvalla henkilöllä on oikeus: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Viranomaisten antama vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus on siihen osallistuvalle maksutonta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
35 § 
Sosiaaliset etuudet 
Puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin ja 23 tai 27 §:ssä tarkoitettuun tehtävään osallistuvalla henkilöillä on oikeus: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) korvaukseen tapaturmasta ja palvelussairaudesta sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain (1521/2016) mukaan; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
37 § 
Vahingonkorvaus koulutuksen ja eräiden muiden tässä laissa tarkoitettujen tehtävien yhteydessä aiheutuneesta vahingosta 
Puolustusvoimien vapaaehtoisten harjoitusten ja 23 tai 27 §:ssä tarkoitetun tehtävän yhteydessä aiheutuneesta vahingosta vastaa valtio sen mukaan kuin vahingonkorvauslaissa säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
42 § 
Toimintakertomus 
Pääesikunnan on annettava puolustusministeriölle ja 4 §:ssä tarkoitetulle vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnalle vuosittain kertomus 4 a—4 c luvussa tarkoitetusta koulutuksesta ja toiminnasta sekä vapaaehtoisten käyttämisestä virka-aputehtävissä. Pääesikunta on tätä varten oikeutettu saamaan valvonnan suorittamiseksi tarvittavia tietoja Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä salassapitosäännösten estämättä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään ampuma-aselain (1/1998) 17 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 601/2001, 428/2004, 485/2010, 124/2011, 689/2013, 622/2017 ja /, uusi 4 a ja 4 b kohta seuraavasti: 
17 § 
Soveltamisalaa koskevat poikkeukset 
Tämä laki ei koske: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4 a) Puolustusvoimien omistamilla ampuma-aseilla ja aseen osilla järjestettyä vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain (556/2007) 20 §:ssä tarkoitettua koulutusta, kun aseiden käsittely tapahtuu Puolustusvoimien valvonnassa ja Puolustusvoimien alueella tai aluksella eikä aseilla ammuta; 
4 b) Rajavartiolaitoksen omistamilla ampuma-aseilla ja aseen osilla järjestettyä vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 20 §:ssä tarkoitettua koulutusta, kun aseiden käsittely tapahtuu Rajavartiolaitoksen valvonnassa ja Rajavartiolaitoksen tai Puolustusvoimien alueella tai aluksella eikä aseilla ammuta; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki työturvallisuuslain 6 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työturvallisuuslain (738/2002) 6 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 562/2007, seuraavasti: 
6 §  
Soveltamisalan rajoitus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Lakia ei myöskään sovelleta henkilöön, joka vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain (556/2007) nojalla osallistuu Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen vapaaehtoisiin harjoituksiin. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain (39/1889) 45 luvun 27 §:n 1 momentin 2 a kohta, sellaisena kuin se on laissa 563/2007, seuraavasti: 
45 luku 
Sotilasrikoksista  
27 §  
Sotilaat 
Sotilaalla tarkoitetaan tässä luvussa: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2 a) vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain (556/2007) 18 §:ssä tarkoitettua Puolustusvoimien vapaaehtoisissa harjoituksissa palvelevaa; sekä  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 7.3.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri