Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.17

Eduskunnan vastaus EV 32/2017 vp HE 7/2017 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilusten rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta annetun lain kumoamisesta ja poronhoitolain 35 §:n muuttamisesta

HE 7/2017 vp
MmVM 5/2017 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilusten rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta annetun lain kumoamisesta ja poronhoitolain 35 §:n muuttamisesta (HE 7/2017 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmVM 5/2017 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki tilusten rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta annetun lain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan tilusten rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta annettu laki (47/1921). 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä      kuuta 20 .  
 Lakiehdotus päättyy 

Laki poronhoitolain 35 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan poronhoitolain (848/1990) 35 §:n 3 momentti seuraavasti: 
35 § 
Vahingonkorvausvastuu 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Porojen poronhoitoalueen ulkopuolella aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa säädetään vahingonkorvauslaissa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä       kuuta 20 .  
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 28.4.2017 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri