Eduskunnan vastaus
EV
33
2015 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta
HE 50/2015 vp
StVM 4/2015 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta (HE 50/2015 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 4/2015 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 8 §:n 1 momentti seuraavasti: 
8 § 
Takuueläkkeen määrä 
Täysimääräinen takuueläke on 612,16 euroa kuukaudessa. 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
Laki 
vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 2 §:n 3 momentti sekä 14 ja 19 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 14 § osaksi laissa 697/2012 ja 19 § osaksi laissa 1050/2009, sekä 
muutetaan 51 §:n 1 momentti seuraavasti: 
51 § 
Indeksisidonnaisuus ja rahamäärien pyöristäminen 
Tässä laissa säädetyt rahamäärät, lukuun ottamatta 13 §:ssä mainittua tulorajaa, sidotaan hintatason muutoksiin siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään. 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
Laki 
kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kansaneläkelain (568/2007) 103 §:n 2 momentti, sellaisena  kuin  se  on  laissa  1130/2010, sekä 
muutetaan 103 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1130/2010, seuraavasti: 
103 § 
Valtion osuuden maksaminen 
Valtio maksaa Kansaneläkelaitokselle 98 §:n mukaiset rahoitusosuudet kuukausittain. 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
Helsingissä 20.11.2015 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 26.11.2015 9:46