Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 33/2015 vp

Viimeksi julkaistu 26.11.2015 9.46

Eduskunnan vastaus EV 33/2015 vp HE 50/2015 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta

Eduskunta
HE 50/2015 vp
StVM 4/2015 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta (HE 50/2015 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 4/2015 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

  Laki takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 8 §:n 1 momentti seuraavasti: 
  8 § 
  Takuueläkkeen määrä 
  Täysimääräinen takuueläke on 612,16 euroa kuukaudessa. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  kumotaan vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 2 §:n 3 momentti sekä 14 ja 19 §, 
  sellaisina kuin niistä ovat 14 § osaksi laissa 697/2012 ja 19 § osaksi laissa 1050/2009, sekä 
  muutetaan 51 §:n 1 momentti seuraavasti: 
  51 § 
  Indeksisidonnaisuus ja rahamäärien pyöristäminen 
  Tässä laissa säädetyt rahamäärät, lukuun ottamatta 13 §:ssä mainittua tulorajaa, sidotaan hintatason muutoksiin siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  kumotaan kansaneläkelain (568/2007) 103 §:n 2 momentti, sellaisena  kuin  se  on  laissa  1130/2010, sekä 
  muutetaan 103 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1130/2010, seuraavasti: 
  103 § 
  Valtion osuuden maksaminen 
  Valtio maksaa Kansaneläkelaitokselle 98 §:n mukaiset rahoitusosuudet kuukausittain. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 20.11.2015 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri