Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.10

Eduskunnan vastaus EV 34/2019 vp HE 20/2019 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain muuttamisesta

HE 20/2019 vp
VaVM 9/2019 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain muuttamisesta (HE 20/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 9/2019 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain (973/2002) 4 §:n 2 momentin 1 kohta, 6 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 momentti ja 12 § seuraavasti:  
4 § 
Luovuttamisen edellytykset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tämän lain nojalla ei saa luovuttaa kiinteistövarallisuutta, jonka: 
1) käypä hinta on suurempi kuin 30 miljoonaa euroa; tai 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
6 § 
Luovuttamisesta päättäminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Ministeriö päättää hallinnonalallaan olevan kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta, jos sen käypä hinta on enintään kymmenen miljoonaa euroa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
9 §  
Vuokraamisesta päättäminen 
Valtion maaomaisuuden vuokraamisesta päättää valtioneuvosto, jos: 
1) vuokrattavan maaomaisuuden käypä arvo on yli kymmenen miljoonaa euroa ja vuokra-aika on pitempi kuin 50 vuotta; tai 
2) vuokrauksella on periaatteellisesti huomattava merkitys. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
12 § 
Pyydettävät lausunnot 
Ennen valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamista tai vuokraamista taikka sitä koskevan erityisen oikeuden myöntämistä asiasta on hankittava ympäristöministeriön lausunto, jos kiinteistövarallisuudella saattaa olla huomattava merkitys luonnonsuojelun kannalta, ja Museoviraston lausunto, jos kiinteistövarallisuudella saattaa olla huomattava merkitys kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelun tai kiinteiden muinaisjäännösten rauhoittamisen kannalta sekä puolustusministeriön ja sisäministeriön lausunto, jos kiinteistövarallisuudella saattaa olla huomattava merkitys maanpuolustuksen, alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen taikka rajavalvonnan tai rajaturvallisuuden kannalta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  .  
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin päätöksiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 26.11.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri