Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 34/2020 vp

Viimeksi julkaistu 9.4.2020 15.33

Eduskunnan vastaus EV 34/2020 vp HE 7/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Eduskunta
HE 7/2020 vp
TaVM 6/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 7/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 6/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

  Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta  

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
  muutetaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 5 §:n 1 momentin 21 kohta, 38 §:n 1 momentin 4 kohta, 40 §:n 2 momentin 1 kohta, 41 a §:n 12 momentti ja 50 d §, sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 1 momentin 21 kohta, 38 §:n 1 momentin 4 kohta ja 50 d § laissa 254/2013, 40 §:n 2 momentin 1 kohta laissa 1071/2017 sekä 41 a §:n 12 momentti laissa 1229/2018, seuraavasti: 
  5 § 
  Muut finanssimarkkinoilla toimivat 
  Muulla finanssimarkkinoilla toimivalla tarkoitetaan tässä laissa: 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  21) OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012, jäljempänä markkinarakennetoimija-asetus, 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kauppatietorekisteriä, 8 kohdassa tarkoitettua finanssialalla toimivaa vastapuolta, 9 kohdassa tarkoitettua finanssialan ulkopuolista vastapuolta, 10 kohdassa tarkoitettua eläkejärjestelmää, 14 kohdassa tarkoitettua määritysosapuolta ja 15 kohdassa tarkoitettua asiakasta; 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  38 § 
  Rikemaksu 
  Finanssivalvonta määrää rikemaksun sille, joka tahallaan tai huolimattomuudesta:  
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  4) laiminlyö tai rikkoo markkinarakennetoimija-asetuksen 4 artiklan 3 a kohtaa määrityspalveluiden tarjoamisesta reiluin, kohtuullisin, syrjimättömin ja avoimin kaupallisin ehdoin, 5 artiklaa määritysvelvollisuutta koskevasta menettelystä, 7 artiklaa keskusvastapuoleen pääsystä, 8 artiklaa markkinapaikkaan pääsystä, 9 artiklaa raportointivelvollisuudesta tai 11 artiklaa sellaisia OTC-johdannaissopimuksia koskevista riskienpienentämistekniikoista, joita ei määritetä keskusvastapuolessa; 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  40 § 
  Seuraamusmaksu 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Seuraamusmaksu määrätään myös sille, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö tai rikkoo: 
  1) markkinarakennetoimija-asetuksen 4 artiklan 1 tai 3 kohdan säännöstä finanssialalla toimivan tai finanssialan ulkopuolisen vastapuolen tekemien OTC-johdannaisten määritysvelvollisuudesta, 4 a artiklan 1 tai 2 kohdan säännöstä finanssialalla toimivan vastapuolen tekemien OTC-johdannaisten määritysvelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta taikka 10 artiklan 1 tai 2 kohdan säännöstä finanssialan ulkopuolisen vastapuolen tekemien OTC-johdannaisten määritysvelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta; 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   
  41 a § 
  Seuraamusmaksun enimmäismäärä eräissä tapauksissa 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Jos 10 momentissa tarkoitettu seuraamusmaksu koskee viitearvoasetuksen 11 artiklan 1 kohdan d alakohdan tai 4 kohdan rikkomista, oikeushenkilölle määrättävä seuraamusmaksu saa olla enintään joko kaksi prosenttia oikeushenkilön tekoa tai laiminlyöntiä edeltävän vuoden liikevaihdosta tai enintään 250 000 euroa sen mukaan, kumpi on suurempi. Luonnolliselle henkilölle määrättävä seuraamusmaksu saa olla enintään 100 000 euroa. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  50 d § 
  Toiminta markkinarakennetoimija-asetuksessa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena 
  Finanssivalvonta toimii markkinarakennetoimija-asetuksen 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuna viranomaisena ja 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna asetuksen noudattamista valvovana toimivaltaisena viranomaisena. Finanssivalvonta vastaa mainitun asetuksen 23, 23 a, 24, 83 ja 84 artiklassa tarkoitetusta viranomaisten välisestä yhteistyöstä ja tietojenvaihdon yhteensovittamisesta. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20  . 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki arvopaperimarkkinalain 12 luvun muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
  lisätään arvopaperimarkkinalain (746/2012) 12 lukuun siitä lailla 1074/2017 kumotun 2 §:n tilalle uusi 2 § seuraavasti: 
  12 luku 
  Markkinoiden väärinkäyttö 
  2 § 
  Pk-yritysten kasvumarkkinalla kaupankäynnin kohteena olevan rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan sisäpiiriluettelot 
  Pk-yritysten kasvumarkkinalla kaupankäynnin kohteena olevan rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan on sisällytettävä sisäpiiriluetteloihinsa kaikki markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 18 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut henkilöt. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20  . 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 3 luvun 20 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  lisätään kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (1070/2017) 3 luvun 20 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 
  3 luku 
  Säännellyn markkinan toiminnan järjestäminen 
  20 § 
  Hinnanmuutosvälit 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Hinnanmuutosvälien soveltaminen ei saa estää pörssiä täsmäyttämästä vallitsevien osto- ja myyntihintojen keskipisteessä sellaisia toimeksiantoja, jotka ovat kooltaan suuria. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20  . 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki maksulaitoslain 8 a §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
  muutetaan maksulaitoslain (297/2010) 8 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 890/2017, seuraavasti: 
  8 a § 
  Ilmoitusvelvollisuus lain soveltamisalaan kuulumattomasta palvelusta 
  Edellä 2 §:n 4 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua palvelua tarjoavan on esitettävä Finanssivalvonnalle kuvaus palvelusta ja ilmoitettava millä mainituissa kohdissa säädetyllä perusteella tätä lakia ei sovelleta palveluun. Kuvaus on annettava ja ilmoitus tehtävä, jos maksuvälineellä toteutettujen maksutapahtumien 12 edeltävän kuukauden kokonaisarvo on yli 1 miljoonaa euroa. Finanssivalvonnan on kuvauksen saatuaan päätettävä, täyttyykö rajattua verkkoa koskeva edellytys, ja jos ei, ilmoitettava päätöksestään kyseiselle henkilölle. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20  . 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 9.4.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri