Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 35/2015 vp

Viimeksi julkaistu 1.12.2015 11.04

Eduskunnan vastaus EV 35/2015 vp HE 46/2015 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajaturvallisuuslain sekä terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta

Eduskunta
HE 46/2015 vp
TaVM 8/2015 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajaturvallisuuslain sekä terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta (HE 46/2015 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 8/2015 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

  Laki kuluttajaturvallisuuslain muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  kumotaan kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 3 §:n 1 momentin 7 kohta, 6 §, 8 §:n 2 momentti, 15—17 §, 21 ja 22 §, 24 §:n 2 momentti, 26, 31 ja 32 §, 35 §:n 2 momentti, 37 §:n 3 momentti, 38 §:n 2 momentti sekä 51 §, sellaisena kuin niistä on 32 § osaksi laissa 560/2014, sekä 
  muutetaan 7 §:n 1 ja 4 momentti, 8 §:n 1 ja 3 momentti, 14, 20, 23 ja 33 §, 34 §:n 2 momentti, 39 §:n 1 momentti, 40 ja 48 § sekä 53 §:n 2 momentti, seuraavasti: 
  7 § 
  Turvallisuusasiakirja 
  Palvelun tarjoajan, joka tarjoaa seuraavia palveluita, on laadittava turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville: 
  1) huvipuisto, perhepuisto, eläintarha, kotieläinpuisto, tivoli ja sirkus; 
  2) kuntosali; 
  3) laskettelukeskus ja muu rinnekeskus; 
  4) leikkikenttä ja siihen rinnastettava sisäleikkipaikka; 
  5) rullalautailupaikka ja vastaavanlainen pyöräilypaikka; 
  6) seikkailu-, elämys- ja luontopalvelu sekä niihin rinnastettava muu ohjelmapalvelu, jollei siihen sisältyvää riskiä voida arvioida vähäiseksi; 
  7) kiipeilykeskus; 
  8) ratsastustalli ja muu ratsastuspalvelu; 
  9) kartingrata; 
  10) uimahalli, maauimala, kylpylä ja viihdekylpylä; 
  11) uimaranta ja talviuintipaikka; 
  12) tatuointi-, lävistys- ja muu kehonmuokkauspalvelu; 
  13) turvapuhelinpalvelu ja muu vastaava palvelu; 
  14) tapahtuma, joka sisältää merkittävän riskin, josta toteutuessaan voi aiheutua vaaraa jonkun turvallisuudelle palveluun osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Turvallisuusasiakirjassa on otettava huomioon palvelun luonne ja toiminnan laajuus ja se on pidettävä ajan tasalla. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  8 § 
  Vaarallisesta kulutustavarasta tai kuluttajapalvelusta ilmoittaminen 
  Jos toiminnanharjoittaja saa tietoonsa tai hänen tulisi ammattitaitonsa perusteella hallussaan olevien tietojen perusteella pystyä päättelemään, että kulutustavarasta tai kuluttajapalvelusta aiheutuu vaaraa jonkun terveydelle tai omaisuudelle, hänen on ilmoitettava tästä välittömästi Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Toiminnanharjoittajan on samalla ilmoitettava, mihin vaaran poistamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin hän on jo ryhtynyt vaaran takia. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Toiminnanharjoittajan on tehtävä yhteistyötä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kanssa vaaran torjumiseksi tämän sitä pyytäessä. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  14 §  
  Tulli 
  Tulli valvoo kulutustavaroita ja kuluttajapalveluiden yhteydessä käytettäviä tavaroita koskevien tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja päätösten noudattamista: 
  1) tuotaessa tavaroita maahan Euroopan unionin ulkopuolelta; 
  2) vietäessä tavaraa Suomesta; ja 
  3) kuljetettaessa tavaraa Suomen kautta. 
  Lisäksi Tulli valvoo tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja päätösten noudattamista toimitettaessa 1 momentissa tarkoitettuja tavaroita Suomeen Euroopan unionin jäsenmaista Suomessa tapahtuvan tavaraerän purkamisen ja siihen liittyvän varastoinnin yhteydessä. 
  20 § 
  Turvallisuus- ja kemikaaliviraston valvontasuunnitelma 
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto laatii tämän lain mukaista valvontaansa koskevan valvontasuunnitelman. Suunnitelmassa on otettava huomioon riskinarviointi sekä valvonnan toteuttamisen eri muodot siten, että valvonta on vaikuttavuudeltaan mahdollisimman kattavaa ottaen huomioon, mitä 19 §:ssä säädetään. Valvontasuunnitelma on tarkistettava vuosittain, ja sen toteutuminen on arvioitava.  
  Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä valvontasuunnitelmasta ja sen sisällöstä. 
  23 §  
  Tullin valvontasuunnitelma 
  Tulli laatii vastuullaan olevasta valvonnasta suunnitelman ottaen huomioon Turvallisuus- ja kemikaaliviraston laatiman valvontasuunnitelman. Valvontasuunnitelma on tarkistettava vuosittain. 
  33 §  
  Valvontaviranomaisen suoritteista perittävät maksut 
  Tämän lain mukaisten valtion suoritteiden maksullisuudesta säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992). Turvallisuus- ja kemikaalivirasto perii toiminnanharjoittajalta maksun 34—42 ja 44 §:n nojalla annetun päätöksen noudattamista koskevasta tarkastuksesta. 
  34 §  
  Korjaus- ja oikaisumääräys 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Jos 7 §:ssä tarkoitetun turvallisuusasiakirjan laatimista koskeva velvollisuus on laiminlyöty ja laiminlyönti ei ole vähäinen eikä velvollisuutta ole kehotuksesta huolimatta noudatettu, valvontaviranomainen voi määrätä palvelun tarjoajan täyttämään velvollisuutensa määräajassa. 
  39 §  
  Maastaviennin kieltäminen 
  Jos kulutustavara tai kuluttajapalvelu on 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla terveydelle vaarallinen ja vaara on vakava, valvontaviranomainen voi kieltää kulutustavaran tai kuluttajapalvelun yhteydessä käytetyn tavaran maastaviennin tai kuljettamisen Suomen kautta. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  40 §  
  Hävittämismääräys 
  Jos 34—39 §:ssä tarkoitettuja kieltoja ja määräyksiä ei voida pitää riittävinä, valvontaviranomainen tai 18 §:ssä tarkoitettu muu viranomainen voi määrätä toiminnanharjoittajan hallussa olevan tavaran ja 41 tai 42 §:n nojalla kuluttajan toiminnanharjoittajalle palauttaman tavaran hävitettäväksi tai, jos tätä ei katsota tarkoituksenmukaiseksi, määrätä, miten tavaran suhteen muutoin on meneteltävä. 
  48 §  
  Muutoksenhaku 
  Edellä 35 §:n nojalla annettuun päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla. 
  Muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 
  53 §  
  Kuluttajaturvallisuusasiain neuvottelukunta 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata kuluttajaturvallisuuslainsäädännön soveltamista ja sen valvontaa, antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita lainsäädännön ja sen valvonnan kehittämiseksi samoin kuin käsitellä muita tämän lain täytäntöönpanoon sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen turvallisuuden kehittämiseen liittyviä asioita. Neuvottelukunnan tulee myös suunnitella toimenpiteitä tarpeellisen yhteistyön järjestämiseksi työsuojelua, pelastustointa, poliisitointa, standardisointia, tutkimusta ja testausta sekä muita kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen turvallisuuteen liittyviä asioita käsittelevien kanssa. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
  Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tulleet asiat käsitellään lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 21 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 601/2013, seuraavasti: 
  21 § 
  Ympäristöterveydenhuolto 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Ympäristöterveydenhuollosta säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvikelaissa (23/2006), tupakkalaissa (693/1976) ja eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009). 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 18.11.2015 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri