Eduskunnan vastaus
EV
36
2020 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
HE 32/2020 vp
HaVM 6/2020 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 32/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 6/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin (1704/2009) uusi 36 b § seuraavasti: 
7 a luku 
Veroperustemuutoksien huomioon ottaminen 
36 b § 
Verotulojen viivästymisestä johtuva määräaikainen korvaus 
Vuonna 2020 toteutetuista verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista johtuvaa kuntien arvioitua verotulojen viivästymistä vastaava euromäärä maksetaan kunnille vuonna 2020. Vastaava euromäärä lisättynä maksujärjestelyjen muutoksien johdosta kunnille tilitettävän viivästyskoron arvioidulla määrällä vähennetään veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021.  
Kunnallisverotulojen viivästymisen perusteella kunnille korvataan yhteensä 422 miljoonaa euroa, joka maksetaan kunnille verovuoden 2020 verontilityksissä sovellettavien kunnallisveron jako-osuuksien mukaisessa suhteessa. Yhteisöverotulojen viivästymisen perusteella kunnille korvataan yhteensä 45 miljoonaa euroa, joka maksetaan kunnille yhteisöveron vuoden 2020 jako-osuuksien mukaisessa suhteessa. Kiinteistöverotulojen viivästymisen perusteella kunnille korvataan yhteensä 80 miljoonaa euroa, joka maksetaan kunnille vuodelta 2019 toimitetun kiinteistöverotuksen kuntakohtaisten osuuksien suhteessa. Vähennykset vuonna 2021 tehdään vastaavin perustein. Maksujärjestelyjen muutoksista aiheutuvan viivästyskoron arvioitu määrä on kunnallisveron osalta 20 miljoonaa euroa, yhteisöveron osalta 2 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osalta 3 miljoonaa euroa. 
Tässä pykälässä tarkoitettujen korvausten maksamiseen ja hallinnointiin sovelletaan 48 §:n 1 momenttia, 49 §:n 1 ja 2 momenttia sekä 50—53 ja 61—63 §:ää. Muutoksenhausta säädetään 12 luvussa. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20  . 
Helsingissä 21.4.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 22.4.2020 11.30