Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.34

Eduskunnan vastaus EV 37/2018 vp HE 39/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koiraverosta annetun lain kumoamisesta

HE 39/2018 vp
VaVM 5/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koiraverosta annetun lain kumoamisesta (HE 39/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 5/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki koiraverosta annetun lain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan koiraverosta annettu laki (590/1979). 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä        kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 15.5.2018 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri