Viimeksi julkaistu 12.4.2022 12.33

Eduskunnan vastaus EV 37/2022 vp HE 24/2022 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Qatarin valtion välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Qatarin valtion välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 24/2022 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 4/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on 

hyväksynyt hallituksen esityksessä HE 24/2022 vp tarkoitetun sopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan. 

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki lentoliikenteestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Qatarin välillä tehdystä sopimuksesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Lentoliikenteestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Qatarin valtion välillä Luxemburgissa 18 päivänä lokakuuta 2021 tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. 
2 § 
Sopimuksen muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä soveltamisesta ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
3 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että tätä lakia sovelletaan ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 8.4.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri