Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.17

Eduskunnan vastaus EV 39/2020 vp HE 48/2020 vp  Hallituksen  esitys  eduskunnalle  maa-  ja  metsätalousministeriön  hallinnonalalla  covid-19 -epidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskeviksi laeiksi

HE 48/2020 vp
MmVM 4/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskeviksi laeiksi (HE 48/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmVM 4/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki eräistä   maa-,   metsä-,   kala-   ja   porotalouden   sekä   maaseudun   kehittämisen   tukiin covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  
1 § 
Soveltamisala 
Tätä  lakia  sovelletaan  eräisiin  koronaviruksen  aiheuttamasta  covid-19 -epidemiasta  aiheutuvien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi tarvittaviin menettelyihin, joita noudatetaan väliaikaisesti maatalouden rakennetuista annetussa laissa (1476/2007), maaseudun kehittämisen tukemisesta annetussa laissa (28/2014), porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetussa laissa (986/2011), Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetussa laissa (1093/2014) sekä kestävän metsätalouden määräaikaisessa rahoituslaissa (34/2015) tarkoitettujen tukien myöntämisessä. 
2 § 
Tuettavan toimenpiteen, työn tai hankkeen toteutukselle säädetyn määräajan pidentäminen 
Sen estämättä mitä maatalouden rakennetuista annetun lain 19 §:n 2 momentissa, maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 27 §:n 2 momentissa ja 30 §:n 1, 3 ja 4 momentissa sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 43 §:n 2 momentissa säädetään, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi hakemuksesta päättää mainituissa laeissa tarkoitetun tuettavan toimenpiteen toteutuksen tai hankkeen keston määräajan pidentämisestä, jos tarve pidentämiseen johtuu covid-19 -epidemian aiheuttamista poikkeuksellisista olosuhteista. Määräaikaa voidaan pidentää enintään vuodella. Tämän lain nojalla myönnetty lisäaika ei vaikuta niihin edellytyksiin, joilla toimenpiteen tai hankkeen toteutukselle asetettua määräaikaa voidaan pidentää muusta kuin edellä tarkoitetusta syystä.  
Sen estämättä mitä kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a §:n 1 momentissa säädetään, Suomen metsäkeskus voi hakemuksesta myöntää lisäaikaa taimikon varhaishoitoa ja nuoren metsän hoitoa varten myönnetyn tuen kohteena olevan työn loppuunsaattamiseen, jos lisäajan tarve johtuu covid-19 -epidemian aiheuttamista poikkeuksellisista olosuhteista. Lisäaikaa on haettava tuen myöntämispäätöksessä mainittuun toteutusilmoituksen toimittamiselle annettuun määräaikaan mennessä. Lisäaikaa voidaan myöntää enintään vuosi. 
Edellä 1 momentissa säädettyä menettelyä ei sovelleta, jos kyseessä on: 
1) maatalouden rakennetuista annetun lain 6 §:ssä tarkoitettu nuoren viljelijän aloitustuki;  
2) maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu yrityksen perustamistuki; 
3) porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 26 §:ssä tarkoitettu nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustuki. 
 
3 §  
Maksuerien enimmäismäärästä poikkeaminen 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi maatalouden rakennetuista annetun lain 36 §:n 3 momentissa, maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 48 §:n 1 momentissa sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 57 §:n 2 momentissa säädettyjen maksuerien enimmäismäärien estämättä maksaa tukea yhdessä tai useammassa erässä tuen ehtojen ja käytettävissä olevan määrärahan asettamissa rajoissa.  
4 §  
Tuen maksaminen ennakkoon 
Sen lisäksi, mitä Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 25 §:n 2 momentissa säädetään ennakon maksamisesta kehittämishankkeelle, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus voi maksaa ennakkoon yritysten toteuttamille investointihankkeille myönnettyä tukea, jos tämä on tuen saajan aseman ja tuettavan toimenpiteen toteutuksen kannalta perusteltua. 
5 §  
Voimaantulo  
Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20   ja on voimassa vuoden 2020 loppuun. 
Tämän lain 2 §:ä sovelletaan myös sellaisiin tilanteisiin, joissa covid-19 -epidemiasta johtuvat poikkeukselliset olosuhteet ovat alkaneet ennen tämän lain voimaantuloa.  
Tämän lain 2 §:n 1 momenttia ja 3 §:ää sovelletaan myös sellaisiin määräajan pidentämistä tai tuen maksatusta koskeviin hakemuksiin, jotka ovat vireillä tämän lain voimaan tullessa. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettujen osakaskuntien kokousten sekä eräiden poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten väliaikaisesta järjestämisestä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  
1 § 
Osakaskuntien kokousten järjestäminen 
Yhteismetsälain (109/2003) 9, 10 ja 24 §:ssä sekä yhteisaluelain (758/1989) 7, 17 ja 20 §:ssä tarkoitettu kokous voidaan mainittujen lakien ja osakaskunnan sääntöjen tai ohjesäännön estämättä järjestää käyttämällä puhe- tai näköyhteyden mahdollistavaa teknistä tiedonvälitystapaa tai sähköpostia. 
Jos 1 momentissa tarkoitettu kokous on osakaskunnan sääntöjen tai ohjesäännön mukaan pidettävä ajankohtana, jona sovelletaan covid-19 -epidemiasta aiheutuvia laissa tai sen nojalla asetettuja kokoontumis- tai liikkumisrajoituksia, eikä kokousta voida järjestää 1 momentissa säädetyllä tavalla, kokous voidaan lain ja osakaskunnan sääntöjen tai ohjesäännön estämättä siirtää pidettäväksi niin pian kuin se on mahdollista rajoitusten päättymisen jälkeen. 
2 § 
Poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten järjestäminen 
Poronhoitolain (848/1990) 13, 17 ja 20 §:ssä tarkoitettu kokous voidaan mainitun lain, sen nojalla annetun asetuksen tai yhdistyksen sääntöjen estämättä järjestää käyttämällä puhe- tai näköyhteyden mahdollistavaa teknistä tiedonvälitystapaa, sähköpostia tai kirjettä. 
Jos 1 momentissa tarkoitettu kokous on pidettävä ajankohtana, jona sovelletaan covid-19 -epidemiasta aiheutuvia laissa tai sen nojalla asetettuja kokoontumis- tai liikkumisrajoituksia, eikä kokousta voida järjestää 1 momentissa säädetyllä tavalla, kokous voidaan lain, asetuksen tai sääntöjen estämättä siirtää pidettäväksi niin pian kuin se on mahdollista rajoitusten päättymisen jälkeen. 
3 §  
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20   ja on voimassa vuoden 2020 loppuun. 
Tätä lakia voidaan soveltaa myös kokoukseen, jota koskeva kutsu on lähetetty ennen tämän lain voimaantuloa. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki kiinteistönmuodostamislaissa  tarkoitettujen  toimituskokousten  järjestämisessä covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  
1 § 
Soveltamisala 
Tätä lakia sovelletaan eräisiin covid-19 -epidemiasta aiheutuvien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi kiinteistönmuodostamislaissa (554/1995) tarkoitetun kiinteistötoimituskokouksen järjestämisessä noudatettaviin menettelyihin.  
2 §  
Toimituskokousten sähköinen järjestäminen ja kirjallinen menettely 
Kiinteistönmuodostamislain 172 §:ssä tarkoitettu kokous voidaan järjestää käyttämällä puhe- tai näköyhteyden käsittelyyn osallistuvien välillä mahdollistavaa teknistä tiedonvälitystapaa. Jos muutoksenhaku kokouksessa päätettävistä asioista on lailla kielletty, tai jos asianosaiset ovat asioista yksimielisiä, voidaan niitä koskevat päätökset antaa kirjallisessa menettelyssä. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetuin tavoin järjestettyyn kokoukseen voi osallistua asianosainen itse, asianosaisen laillinen edustaja sekä asianosaisen suostumuksella hänen avustajansa tai asiamiehensä. 
3 §  
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20   ja on voimassa vuoden 2020 loppuun. 
Tätä lakia voidaan soveltaa myös toimitukseen, joka on vireillä tämän lain voimaan tullessa. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki kalastuslain 130 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti kalastuslain (379/2015) 130 § seuraavasti: 
130 §  
Ensimmäisten käyttö- ja hoitosuunnitelmien sekä sääntöjen laatiminen 
Kalatalousalueen on esitettävä ensimmäinen 35 §:ssä tarkoitettu käyttö- ja hoitosuunnitelma elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi kolmen vuoden kuluessa siitä, kun kalatalousalueiden rajojen vahvistamista koskevaa päätöstä on 129 §:n 1 momentin mukaisesti alettu soveltaa. Kumotun lain 79 §:n mukaisesti hyväksytty käyttö- ja hoitosuunnitelma jää voimaan, kunnes elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt tämän lain 37 §:n mukaisen käyttö- ja hoitosuunnitelman. 
Kalatalousalueen on esitettävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vahvistettavaksi 30 §:ssä tarkoitetut säännöt vuoden kuluessa siitä, kun kalatalousalueiden rajojen vahvistamista koskevaa päätöstä on 129 §:n 1 momentin mukaisesti alettu soveltaa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki metsästyslain 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan väliaikaisesti metsästyslain (615/1993) 21 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 504/2017, seuraavasti: 
21 § 
Ampumakoe 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Ampumakoetodistus on voimassa kolme vuotta kokeen suorittamisesta. Jos ampumakoe on suoritettu tammikuun 1 päivänä 2017 tai sen jälkeen, mutta viimeistään heinäkuun 31 päivänä 2018, ampumakoetodistus on kuitenkin voimassa 31 päivään heinäkuuta 2021. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2021. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 24.4.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri