Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.17

Eduskunnan vastaus EV 4/2015 vp HE 4/2015 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

HE 4/2015 vp
LiVM 1/2015 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta (HE 4/2015 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 1/2015 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 351 §:n 5 momentti sekä 
lisätään lakiin uusi 264 a § ja 269 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 
30 luku 
Tele-, verkko- ja radiolaitteiden markkinoille saattaminen 
264 a § 
Televisiovastaanottimia koskevat tekniset määräykset 
Viestintävirastolla on oikeus televisiovastaanotinten yhteensopivuuden varmistamiseksi antaa määräyksiä niiden teknisistä ominaisuuksista. 
269 § 
Sähköisen viestin suojaaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Viestintävirastolla on oikeus suojauksen purkujärjestelmien yhteensopivuuden varmistamiseksi antaa määräyksiä niiden teknisistä ominaisuuksista. 
351 § 
Voimaantulo 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tämän lain 201 § on voimassa 1 päivään heinäkuuta 2018. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 16.6.2015 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri