Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 4/2016 vp

Viimeksi julkaistu 7.3.2016 15.50

Eduskunnan vastaus EV 4/2016 vp HE 144/2015 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöistä annetun lain 8 a §:n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunta
HE 144/2015 vp
TaVM 1/2016 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöistä annetun lain 8 a §:n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 144/2015 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 1/2016 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

  Laki julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain (1543/2011) 4 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti ja 12 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 486/2014, seuraavasti: 
  4 § 
  Vienti- ja alusluottojen myöntäminen 
  Yhtiö voi myöntää Finnvera Oyj:n varainhankintaan perustuvia kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia vienti- ja alusluottoja enintään 13 miljardin euron pääoma-arvosta. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  8 § 
  Valtuus tehdä korontasaussopimuksia  
  Yhtiö voi tehdä luotto- ja rahoituslaitosten kanssa korontasausluottoja koskevia korontasaussopimuksia tai näitä vastaavia 6 §:ssä tarkoitettuja korontasauspäätöksiä enintään 13 miljardin euron pääoma-arvosta. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  12 § 
  Pääoma-arvojen laskeminen 
  Tämän lain 4 §:n nojalla myönnettyjen vienti- ja alusluottojen sekä 8 §:n nojalla tehtyjen korontasausluottojen pääoma-arvoa laskettaessa otetaan huomioon luottosopimusten allekirjoitushetkestä luoton ensimmäiseen takaisinmaksupäivään asti luoton pääoma kokonaan nostamaton pääoma mukaan lukien. Ensimmäisestä takaisinmaksusta alkaen otetaan huomioon lyhentämätön pääoma kokonaan nostamaton pääoma mukaan lukien. Tarjousten pääomasta otetaan huomioon 50 prosenttia.  
  Laskettaessa pääoma-arvoja sopimusvaluutta muunnetaan euroiksi käyttäen luottojen myöntämispäivän Euroopan keskuspankin muunnettavalle valuutalle ilmoittamaa kurssia. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain (443/1998) 8 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 487/2014, seuraavasti: 
  8 a §  
  Yhtiön ottamien lainojen takaaminen 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Yhtiöllä saa olla samanaikaisesti valtion takaamien lainojen pääomaa takaisin maksamatta ja lainaohjelmia euromääräiseltä vasta-arvoltaan enintään 15 miljardia euroa. Sen lisäksi yhtiöllä saa olla valtion takausten piirissä ottamiensa lainojen pääomalle laskettavia korkoja ja riskien suojaamiseksi tarpeellinen määrä lainoihin liittyviä koronvaihto- ja valuutanvaihtosopimuksia ja muita vastaavia suojausjärjestelyjä.  
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan valtion vientitakuista annetun lain (422/2001) 10 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 488/2014, seuraavasti: 
  10 § 
  Vastuurajat  
  Vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyjen yhteenlaskettu vastuu saa olla enintään 19 miljardia euroa. Edellä 6 §:ssä tarkoitettujen vientitakuiden takausvastuu saa kuitenkin olla enintään 3,5 miljardia euroa ja 5 §:n 2 momentissa tarkoitettujen investointitakuiden takuuvastuu enintään 200 miljoonaa euroa. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 1.3.2016 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri