Eduskunnan vastaus
EV
4
2020 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
HE 99/2019 vp
SiVM 1/2020 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 99/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 1/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annettuun lakiin (1295/2013) siitä lailla 372/2017 kumotun 6 §:n tilalle uusi 6 § seuraavasti: 
6 § 
Salassa pidettävien henkilötietojen saaminen ja säilyttäminen 
Arviointikeskuksella on oikeus saada varhaiskasvatuksen järjestäjiltä ja palvelujentuottajilta, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä sekä Opetushallitukselta maksutta ja salassapitosäännösten estämättä muita kuin korkeakoulujen opiskelijoita koskevat 2 §:n 1 ja 2 kohdassa säädettyjen arviointitehtävien suorittamiseksi välttämättömät henkilötiedot, jotka liittyvät: 
1) varhaiskasvatukseen tai opetukseen osallistumiseen; 
2) varhaiskasvatuksen tai opetuksen laajuuteen ja järjestämistapoihin; 
3) perusopetuslain 22 §:ssä, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 53 §:ssä, lukiolain 37 §:ssä ja taiteen perusopetuksesta annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun oppilaan tai opiskelijan oppimisen tai osaamisen arvioinnin tuloksiin; 
4) kasvatusta tai opetusta varten laadittuihin päätöksiin ja suunnitelmiin; 
5) varhaiskasvatuslaissa (540/2018), perusopetuslaissa, lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun tuen saamiseen ja järjestämistapoihin; sekä 
6) näihin rinnastuvia arviointitehtävän suorittamiseksi välttämättömiä annettuun varhaiskasvatukseen, opetukseen tai tukeen liittyviä tietoja. 
Sen estämättä mitä 1 momentissa säädetään arviointikeskuksella ei ole oikeutta saada tietoa varhaiskasvatuksessa olevaa lasta, oppilasta tai opiskelijaa koskevista lääketieteellisistä tai psykologisista arvioinneista, terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattihenkilöiden asiakirjoista taikka muista vastaavista salassa pidettävistä opiskeluhuollon palveluiden asiakirjoista. 
Arviointikeskus voi säilyttää 1 momentissa tarkoitetut tiedot niin kauan kuin se on välttämätöntä sen arvioinnin toteuttamiseksi, jota varten tiedot on kerätty ja jota varten tietoja käsitellään. Tämän jälkeen tiedot on tuhottava yhden vuoden kuluessa. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Helsingissä 3.3.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 5.3.2020 14.09