Eduskunnan vastaus
EV
41
2018 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
HE 149/2017 vp
UaVM 2/2018 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 149/2017 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 2/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: 
Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää välittömästi kaivoslain uudistamisen arvioinnin ja tuo tarvittavat muutosesitykset eduskunnan hyväksyttäväksi niin, että muutokset voidaan saattaa voimaan tällä vaalikaudella. 
Eduskunta on 
hyväksynyt hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen sekä siihen sisältyvän yhteisen tulkitsevan välineen siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan. 
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki  
Kanadan sekä Euroopan unionin ja  sen  jäsenvaltioiden  välillä  tehdystä  laaja-alaisesta talous- ja kauppasopimuksesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2016 tehdyn laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. 
2 § 
Sopimuksen muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
3 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Helsingissä 16.5.2018 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 18.5.2018 15.21