Eduskunnan vastaus
EV
42
2017 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 27/2017 vp
SiVM 3/2017 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 27/2017 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 3/2017 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
Kevasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään Kevasta annetun lain (66/2016) 3 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 
3 § 
Kevan jäsenyhteisöt 
Ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tarkoitetulla ammattikorkeakouluosakeyhtiöllä, joka on Kevan jäsenyhteisö 1 päivänä huhtikuuta 2017, on oikeus pysyä Kevan jäsenyhteisönä vuoden 2025 loppuun riippumatta yhtiön omistussuhteissa tapahtuvista muutoksista. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Helsingissä 16.5.2017 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 18.5.2017 12.42