Eduskunnan vastaus
EV
42
2020 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta
HE 47/2020 vp
HaVM 7/2020 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 47/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 7/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään kuntalakiin (410/2015) väliaikaisesti uusi 90 a ja 99 a § seuraavasti: 
90 a § 
Eräiden hallintosäännössä määrättävien asioiden väliaikainen soveltaminen 
Sen estämättä, mitä kunnan hallintosäännössä määrätään toimielinten päätöksentekotavoista, sähköisestä kokouksesta, toimielimen kokouskutsun lähettämisestä ja toimielimen kokouksen julkisuudesta, kunnanhallitus voi päättää, että: 
1) toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää 98 ja 99 a §:ssä tarkoitetuilla tavoilla; 
2) toimielimen sähköinen kokous voidaan pitää 99 a §:ssä tarkoitetulla tavalla; 
3) toimielimen kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti; 
4) toimielimen julkista kokousta voi seurata vain sähköisesti kunnanhallituksen päätöksessään osoittamalla tavalla. 
Mitä 1 momentissa säädetään kunnasta, sovelletaan myös kuntayhtymään. 
99 a § 
Sähköinen kokous teknisellä tiedonvälitystavalla 
Sähköinen kokous voidaan pitää käyttäen sellaista videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa, että:  
1) kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri voivat luotettavasti todentaa kokoukseen osallistuvat; 
2) kokouksen puheenjohtaja voi johtaa kokousta 102 §:ssä tarkoitetulla tavalla; ja 
3) kokoukseen osallistuva voi seurata kokouksen kulkua ja osallistua asioiden käsittelyyn. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20 . 
Lain 90 a § on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2020 ja 99 a § 31 päivään toukokuuta 2021. 
Helsingissä 28.4.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 28.4.2020 16.12