Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.17

Eduskunnan vastaus EV 43/2020 vp HE 58/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 ja 8 luvun sekä työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

HE 58/2020 vp
TyVM 6/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 ja 8 luvun sekä työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 58/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (TyVM 6/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 ja 8 luvun väliaikaisesta muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan väliaikaisesti julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 2 luvun 4 § ja 8 luvun 1 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2 luvun 4 § osaksi laissa 1456/2016 ja 8 luvun 1 §:n 1 momentti laissa 1456/2016, sekä 
lisätään 2 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 390/2014, väliaikaisesti uusi 4 momentti, seuraavasti: 
2 luku 
Työnhakija 
1 § 
Työnhaun käynnistäminen ja voimassaolo 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 2 momentin 2 kohdassa säädettyä ei sovelleta verkkopalvelussa työnhaun käynnistämiseen liittyvien toimien yhteydessä edellytettävään palvelutarpeen arvioimiseksi tarpeellisten tietojen antamiseen eikä työllistymissuunnitelmaluonnoksen laatimiseen. 
4 § 
Työnhakijan haastattelun järjestäminen 
Työ- ja elinkeinotoimisto järjestää työnhakijalle ensimmäisen haastattelun kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta, jos haastattelun järjestäminen on työ- ja elinkeinotoimiston arvion mukaan tarkoituksenmukaista. 
Työ- ja elinkeinotoimiston tulee varata työnhakijalle tilaisuus myöhempiin haastatteluihin määräajoin työnhakijan palvelutarpeen mukaisesti. Työttömän työnhakijan haastattelu tulee kuitenkin pyrkiä järjestämään työttömyyden jatkuttua yhdenjaksoisesti kolmen kuukauden ajan ja sen jälkeen aina kolmen kuukauden yhdenjaksoisen työttömyyden jälkeen. 
8 luku 
Yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalvelut 
1 § 
Starttiraha 
Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:ssä tarkoitetun päätoimisen yritystoiminnan aloittavalle henkilöasiakkaalle starttirahaa toimeentulon turvaamiseksi. Starttiraha myönnetään enintään 18 kuukaudeksi. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänä  kuuta 20. Lain 2 luvun 1 §:n 4 momentti ja 4 § ovat voimassa 30 päivään kesäkuuta 2020 ja 8 luvun 1 §:n 1 momentti 30 päivään kesäkuuta 2021. 
Tämän lain 2 luvun 1 §:n 4 momenttia sovelletaan henkilön pyynnöstä hänen työnhakunsa voimassaoloon 16 päivästä maaliskuuta 2020. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään työttömyysturvalain (1290/2002) 2 a luvun 13 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1451/2016, väliaikaisesti uusi 4 momentti, sekä 11 lukuun väliaikaisesti uusi 4 d ja 4 e § seuraavasti: 
2 a luku 
Työvoimapoliittisesti moitittava menettely 
13 § 
Pätevä syy palvelusta kieltäytymiseen ja palvelun keskeyttämiseen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Henkilöllä on pätevä syy keskeyttää 12 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu palvelu myös hyvin laajalle levinneestä vakavasta tartuntataudista johtuvasta perustellusta syystä. 
11 luku 
Toimeenpanoa koskevat säännökset 
4 d § 
Lyhytkestoisten opintojen viivästyminen hyvin laajalle levinneen vakavan tartuntataudin vuoksi 
Työnhakijalla, jolla on opintojensa ajalta oikeus työttömyysetuuteen 2 luvun 10 a §:n nojalla, on  opintojen  viivästyessä  hyvin  laajalle  levinneen  vakavan  tartuntataudin  takia  oikeus  työttömyysetuuteen 31 päivään joulukuuta 2020 asti sen estämättä, mitä mainitun pykälän 1 momentin 2 kohdassa säädetään opintojen muodostaman kokonaisuuden enimmäiskestosta. 
4 e § 
Työnhakijan oikeus työttömyysetuuteen opiskelupaikan hakemisen tai työllisyyssuunnitelman toteuttamisen laiminlyönnistä huolimatta 
Työnhakijan oikeuteen saada työttömyysetuutta ei sovelleta, mitä 2 luvun 14 §:n 3 momentissa sekä 2 a luvun 11 ja 14 §:ssä säädetään, jos 2 luvun 14 §:n 3 momentissa tai 2 a luvun 11 §:ssä tarkoitettu menettely on tapahtunut 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20  . 
Lain 2 a luvun 13 §:n 4 momentti ja 11 luvun 4 e § ovat voimassa 31 päivään heinäkuuta 2020. Lain 11 luvun 4 d § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020. 
Lakia sovelletaan työnhakijan oikeuteen saada työttömyysetuutta 16 päivästä maaliskuuta 2020. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 28.4.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri