Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.19

Eduskunnan vastaus EV 44/2015 vp HE 87/2015 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

HE 87/2015 vp
TaVM 10/2015 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä (HE 87/2015 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 10/2015 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tarkoitus ja asema 
Suomen talouden ja elinkeinoelämän kansainvälisen kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen edistämistä ja tukemista varten osana elinkeino- ja innovaatiopolitiikan tavoitteita on Finpro Oy ‑niminen osakeyhtiö (yhtiö).  
Yhtiö on valtion omistuksessa ja hallinnassa. Yhtiö kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (ministeriö) hallinnonalaan, ja ministeriö vastaa yhtiön omistajaohjauksesta.  Yhtiön omistusta koskevasta päätöksenteosta ja omistajaohjauksesta säädetään valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetussa laissa (1368/2007).  
2 § 
Tehtävät 
Yhtiön tehtävänä on:  
1) suomalaisten yritysten kilpailukyvyn, kansainvälistymisen ja viennin edistäminen sekä yritysten kansainväliseen kauppaan liittyvän osaamisen kehittäminen; 
2) ulkomaisten investointien ja pääomasijoitusten edistäminen Suomeen;  
3) ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistäminen, kehittäminen ja tutkiminen. 
Yhtiö vastaa tehtäväänsä liittyvästä kansainvälisestä toiminnasta. Yhtiöllä voi tehtävänsä toteuttamiseksi olla tytäryhtiöitä. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yhtiön tehtävistä. 
3 § 
Taloudelliset toimintaperiaatteet 
Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. Yhtiön voitto käytetään kokonaisuudessaan yhtiön tehtävien mukaiseen omaan toimintaan ja osaamisen kehittämiseen. 
4 § 
Yhtiön rahoitus 
Yhtiön toimintaan myönnetään valtionavustusta valtion talousarvioon otettavien määrärahojen rajoissa. Valtionavustuksesta säädetään valtionavustuslaissa (688/2001). 
5 § 
Yhtiön tiedonantovelvollisuus 
Yhtiön on annettava ministeriölle sen pyynnöstä tiedot, jotka ovat tarpeen yhtiön ohjaamiseksi ja valvomiseksi.  
6 § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 24.11.2015 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri