Eduskunnan vastaus
EV
44
2020 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi
HE 61/2020 vp
StVM 7/2020 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi (HE 61/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 7/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Lain tarkoitus 
Tässä laissa säädetään hyvin laajalle levinneen covid-19-epidemian vuoksi tehtävistä väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin (1290/2002).  
2 § 
Työttömyysetuuden sovittelu 
Poiketen siitä, mitä työttömyysturvalain 4 luvussa säädetään: 
1) soviteltaessa tuloa, sovitteluun ei sovelleta mainitun luvun 2 §:n 4 momentissa eikä 4 §:n 2 momentissa säädettyä;  
2) soviteltaessa yritystoiminnan tuloa, jos tuloissa on tapahtunut muutos laajalle levinneen tartuntataudin vuoksi, tulot huomioidaan yrittäjän oman ilmoituksen perusteella. 
3 § 
Työttömyysetuuden maksaminen ilman päätöstä 
Poiketen siitä, mitä työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:ssä säädetään, jos työttömyysetuuden maksaja arvioi, että hakemusta ei voida käsitellä työttömyysturvalain 11 luvun 1 a §:n mukaisesti, se voi omasta aloitteestaan maksaa työttömyysetuutta ilman päätöstä ennakkona. Ennakkoa voi olla maksettuna yhteensä enintään kuudelta kuukaudelta. 
4 § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan        päivänä       kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään lokakuuta 2020.  
Tätä lakia sovelletaan työttömyysetuuden maksamiseen sellaiselta työttömyysetuuden hakujaksolta, joka alkaa lain voimaantulon jälkeen, kuitenkin viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2020. Sen 3 §:ää sovelletaan kuitenkin työttömyysetuuden maksamiseen myös, kun hakemus on saapunut ennen tämän lain voimaantuloa.  
Helsingissä 5.5.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 5.5.2020 14.54