Eduskunnan vastaus
EV
46
2020 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
HE 16/2020 vp
UaVM 1/2020 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 16/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 1/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on 
hyväksynyt hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen. 
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  
1 § 
Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien välillä 20 päivänä joulukuuta 2019 tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. 
2 § 
Sopimuksen muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
3 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Helsingissä 8.5.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 8.5.2020 15.00