Viimeksi julkaistu 11.5.2021 9.43

Eduskunnan vastaus EV 47/2021 vp HE 60/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 9 ja 46 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 60/2021 vp
PeVM 9/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 9 ja 46 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 60/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 9/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki vaalilain 9 ja 46 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti vaalilain (714/1998) 9 §:n 1 momentti ja 46 §:n 2 momentti,  
sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 1 momentti laissa 563/2015 ja 46 §:n 2 momentti laissa 431/2010, seuraavasti: 
9 § 
Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat 
Ennakkoäänestyspaikkoja ovat: 
1) ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi; 
2) valtioneuvoston asetuksella säädettävät Suomen edustustot ja niiden toimipaikat sekä valtioneuvoston asetuksella säädettävät kuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat Ahvenanmaan maakunnassa; 
3) sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt, rangaistuslaitokset sekä Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnat ja Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavat yksiköt (laitos); 
4) suomalaiset laivat, jotka ovat ulkomailla, kun ennakkoäänestys toimitetaan. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
46 § 
Ennakkoäänestysoikeus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka joka on otettu rangaistuslaitokseen tai joka suorittaa varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnassa tai Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavassa yksikössä, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa. Suomalaisen laivan henkilökuntaan kuuluva äänioikeutettu saa äänestää ennakolta laivassa sen ollessa ulkomailla. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20   ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2021. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 7.5.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri