Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.18

Eduskunnan vastaus EV 5/2015 vp HE 5/2015 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 5/2015 vp
StVM 1/2015 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 5/2015 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 1/2015 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 8 §:n 4 momentti ja 14 luvun 1 a §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1049/2013, sekä  
lisätään 13 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 288/2012 ja 1374/2014, uusi 4 momentti seuraavasti: 
6 luku 
Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto 
8 § 
Päivärahakauden alkaminen alusta ja palkan uudelleenlaskeminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos työnhakijan työssäoloehto on täyttynyt työssä, johon hänet on työllistetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 §:n 3 momentin mukaisen velvoitteen perusteella tai jos työssäoloehto on täyttynyt työnhakijan täytettyä 58 vuotta, työttömyyspäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, ellei uusien tulotietojen perusteella laskettu palkka ole aiemmin määrättyä palkkaa suurempi. Jos työnhakijan työssäoloehtoon on luettu aikaa, jona hän on ollut työllistymistä edistävässä palvelussa, työttömyyspäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen. 
13 luku 
Tietojen saamista ja luovuttamista koskevat säännökset 
1 § 
Oikeus tietojen saamiseen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kansaneläkelaitoksella ja työttömyyskassalla on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tietojen saantia koskevien rajoitusten estämättä saada Verohallinnolta maksutta työttömyysetuuksien väärinkäytösten selvittämiseksi tarpeelliset tiedot työttömyysetuuksien saajien tuloista. 
14 luku 
Erinäisiä säännöksiä 
1 a § 
Palkkakertoimella tehtävät tarkistukset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 1 momentissa tarkoitetut määrät ovat vuoden 2013 tasossa. Määriä tarkistettaessa pyöristetään ne lähimpään euroon. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20. Lain 14 luvun 1 a §:n 2 momentti tulee kuitenkin voimaan vastapäivänäkuuta 20
Henkilöihin, joiden työssäoloehto on täyttynyt tämän lain voimaan tullessa, sovelletaan 6 luvun 8 §:n 4 momenttia sellaisena kuin se oli tämän lain voimaan tullessa. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 29.6.2015 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri