Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 5/2018 vp

Viimeksi julkaistu 7.3.2018 14.45

Eduskunnan vastaus EV 5/2018 vp HE 4/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunta
HE 4/2018 vp
MmVM 1/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 4/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmVM 1/2018 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

  Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 24 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1356/2014, seuraavasti: 
  24 § 
  Nuoren viljelijän tuki 
  Nuoren viljelijän tukea voidaan myöntää tukiasetuksen 50 artiklan 4, 8 ja 9 kohdan perusteella tukiasetuksen 32 artiklassa tarkoitettujen perustukeen oikeuttavien tukioikeuksien mukaisesti, kuitenkin enintään 90 perustukeen oikeuttavalle tukioikeudelle. Jos hakijana on yhteisö, määräysvalta yhteisössä tulee olla yhdellä tai useammalla nuorella viljelijällä. Jos tilanpito on aloitettu vuoden 2013 jälkeen, nuoren viljelijän tukea myönnetään tukiasetuksen 50 artiklan 5 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilta tukivuosilta. Jos tilanpito on aloitettu ennen vuotta 2014, nuoren viljelijän tukea myönnetään tukiasetuksen 50 artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuilta tukivuosilta. Nuoren viljelijän tuen määrä lasketaan noudattaen mitä tukiasetuksen 50 artiklan 8 kohdassa säädetään.  
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 3 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1692/2015, seuraavasti: 
  3 § 
  Hakijat 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Nuorille viljelijöille tarkoitettuja tukia voidaan myöntää luonnollisille henkilöille tai näiden muodostamille ryhmille. Jos tilanpito on aloitettu vuoden 2013 jälkeen, tukea myönnetään viideltä tukivuodelta edellyttäen, että nuoren viljelijän tukea koskeva hakemus on jätetty viiden vuoden kuluessa tilanpidon aloittamisesta. Jos tilanpito on aloitettu ennen vuotta 2014, tukea myönnetään enintään viideltä tukivuodelta kuitenkin siten, että tukivuosien lukumäärää vähennetään niillä vuosilla, jotka ovat kuluneet tilanpidon aloittamisen ja ensimmäisen nuoren viljelijän tukea koskevan hakemuksen jättämisen välillä. Jos hakijana on yhteisö, määräysvallan yhteisössä tulee olla yhdellä tai useammalla nuorella viljelijällä. Muille ryhmille tukea voidaan myöntää vain, jos kaikki viljelijät, jäsenet tai osakkaat ovat nuoria viljelijöitä.  
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 6.3.2018 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri