Eduskunnan vastaus
EV
5
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta
HE 15/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 15/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 1/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti kansaneläkelain (568/2007) 74 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1223/2009, ja 
lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 65 a § seuraavasti: 
65 a § 
Etuuden maksaminen ja keskeyttäminen Yhdistyneen kuningaskunnan erottua Euroopan unionista  
Sen estämättä, mitä 65 §:ssä säädetään, jos etuudensaaja asui Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneessä kuningaskunnassa, kun kuningaskunnan ero Euroopan unionin jäsenyydestä tuli voimaan, etuuden maksaminen keskeytetään vuoden kuluttua eroa seuraavan kuukauden alusta, jollei etuutta tule muusta syystä keskeyttää tai lakkauttaa tätä aiemmin. 
74 § 
Etuuden lakkaaminen 
Eläke lakkaa ilman eri päätöstä, jos 65 §:n 1 momentin, 65 a §:n tai 73 §:n 3 momentin 1 tai 2 kohdan perusteella keskeytettyä eläkettä ei ole kahden vuoden kuluessa keskeyttämisestä lukien vaadittu maksettavaksi. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022. 
Lakia sovelletaan siitä päivästä, jona Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionin jäsenyydestä tulee voimaan, jos kuningaskunta ei ole ratifioinut Euroopan unionin kanssa tekemäänsä sopimusta erosta. 
Tämän lain voimaan tullessa maksussa olevan 65 a §:ssä tarkoitetun eläkkeen maksamista jatketaan ilman hakemusta. 
Helsingissä 2.10.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 3.10.2019 12.48