Viimeksi julkaistu 6.6.2017 10.44

Eduskunnan vastaus EV 51/2017 vp HE 9/2017 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain, ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunta
HE 9/2017 vp
LiVM 6/2017 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain, ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 9/2017 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 6/2017 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: 

  Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa lainsäädännön toimivuutta erityisesti liikenneturvallisuuden osalta. 

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

  Laki ajoneuvolain muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan ajoneuvolain (1090/2002) 53 ja 54 §, 56 §:n 1 momentti, 58 ja 63 §, 85 §:n 1 momentti, 93 §:n otsikko ja 96 §:n 1 momentin 5 kohta, 
  sellaisina kuin niistä ovat 53 § ja 85 §:n 1 momentti laissa 961/2013, 54 ja 63 § laissa 226/2009, 93 §:n otsikko laissa 276/2010 ja 96 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 992/2016, sekä 
  lisätään lakiin uusi 53 a § sekä 93 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 276/2010, uusi 2 momentti seuraavasti: 
  53 §  
  Määräaikaiskatsastuksen sisältö 
  Ajoneuvo on esitettävä määräaikaiskatsastukseen ajoneuvon liikennekelpoisuuden tarkastamiseksi. 
  Määräaikaiskatsastuksessa ajoneuvosta tarkastetaan, että: 
  1) se on sitä koskevien säännösten mukaisessa kunnossa; 
  2) se on turvallinen käytettäväksi liikenteessä; 
  3) siitä ei aiheudu tarpeettomia ympäristöhaittoja; 
  4) siitä rekisteriin merkittävät tiedot ovat oikein.  
  Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarkemmat määräykset tarkastuskohteista ja tarkastusmenetelmistä. 
  53 a §  
  Vikojen ja puutteellisuuksien luokittelu 
  Määräaikaiskatsastuksessa havaitut viat ja puutteellisuudet on luokiteltava johonkin seuraavista ryhmistä: 
  1) vähäiset viat ja puutteellisuudet, joilla ei ole merkittävää vaikutusta ajoneuvon turvallisuuteen eikä ympäristöön; 
  2) vakavat viat ja puutteellisuudet, jotka voivat vaarantaa ajoneuvon turvallisuuden tai vaikuttaa ympäristöön taikka aiheuttaa vaaraa muille tienkäyttäjille; 
  3) vaaralliset viat ja puutteellisuudet, jotka suoraan ja välittömästi vaarantavat liikenneturvallisuuden tai vaikuttavat ympäristöön. 
  Jos ajoneuvossa havaitaan useita samaan ryhmään kuuluvia vähäisiä tai vakavia vikoja tai puutteellisuuksia, ne voidaan niiden yhteisvaikutuksen perusteella luokitella vakaviksi tai vaarallisiksi. 
  Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarkemmat määräykset vikojen ja puutteellisuuksien luokittelusta. 
  54 §  
  Ajoneuvon hyväksyminen tai hylkääminen määräaikaiskatsastuksessa 
  Ajoneuvo on hyväksyttävä määräaikaiskatsastuksessa, jos siinä ei ole 53 a §:ssä tarkoitettua vakavaa vikaa tai puutteellisuutta, vaarallista vikaa tai puutteellisuutta taikka vikoja tai puutteellisuuksia, jotka edellyttävät muutoskatsastusta. Jollei ajoneuvoa hyväksytä määräaikaiskatsastuksessa, se on hylättävä. 
  56 § 
  Ajokieltoon määrääminen määräaikaiskatsastuksessa 
  Jos ajoneuvossa havaitaan 53 a §:ssä tarkoitettu vaarallinen vika tai puutteellisuus, ajoneuvo on katsastuksessa hylkäämisen lisäksi määrättävä ajokieltoon (ajokielto). 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  58 § 
  Katsastustodistus 
  Määräaikaiskatsastuksesta annetaan todistus, josta käy ilmi katsastuksen tulos, seuraavan katsastuksen ajankohta sekä mahdolliset 57 § mukaiset määräajat ajoneuvon korjaamiselle. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarkemmat määräykset todistuksen sisällöstä. 
  Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle määräajoin suoritettavasta katsastuksesta annettu todistus tai moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiskatsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/45/EU 10 artiklassa tarkoitettu todiste on voimassa Suomessa. 
  63 § 
  Määräaikaiskatsastusta koskevien säännösten soveltaminen muihin katsastuksiin 
  Rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastukseen sovelletaan 52, 55—57 ja 59 §:ää. Rekisteröintikatsastuksen saa kuitenkin 52 §:ssä olevasta kiellosta huolimatta suorittaa. Ajoneuvon hyväksymiseen ja hylkäämiseen muutos- ja kytkentäkatsastuksessa sovelletaan 53 a ja 54 §:ää. 
  85 § 
  Valvontakatsastukseen määrääminen 
  Jos poliisimies, tullimies tai rajavartiomies katsoo, että ajoneuvossa havaitut viat tai puutteet voivat aiheuttaa sellaisen ympäristöhaitan tai turvallisuusriskin, että ajoneuvon tiellä suoritettavaa tarkastusta perusteellisempi tarkastus on aiheellista suorittaa, hän voi määrätä ajoneuvon katsastettavaksi (valvontakatsastus). Liikenteen turvallisuusvirasto korvaa tällaisen valvontakatsastuksen kohtuulliset kustannukset katsastustoimipaikalle, jos ajoneuvossa ei ole katsastuksessa tai tienvarsitarkastuksessa todettu olevan vikaa tai puutteellisuutta. Poliisimies, tullimies tai rajavartiomies voi määrätä ajoneuvon valvontakatsastukseen myös, jos aikaisemmin annettua ajoneuvon korjauskehotusta ei ole noudatettu. Jos ajoneuvoa ei ole poliisimiehen, tullimiehen tai rajavartiomiehen määräämässä ajassa esitetty valvontakatsastukseen, ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä, ennen kuin se on hyväksytty valvontakatsastuksessa. Valvontakatsastukseen sovelletaan 53, 53 a, 54 ja 56—58 §:ää. Jos poliisimies, tullimies tai rajavartiomies katsoo yksityiskohtaisemman tarkastuksen tarpeelliseksi ajoneuvon saamien vaurioiden tai muun erityisen syyn vuoksi, hän voi määrätä valvontakatsastuksen laajennettavaksi rekisteröintikatsastusta vastaavaksi. Myös Ahvenanmaan maakunnassa tai ulkomailla rekisteröity tai käyttöön otettu ajoneuvo voidaan määrätä valvontakatsastukseen. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  93 §  
  Ajoneuvon valmistajan ohjeet ja katsastuksessa tarvittavat ajoneuvon tekniset tiedot 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Ajoneuvon valmistajan tai valmistajan edustajan on myös toimitettava katsastuksessa tarvittavat ajoneuvon tekniset tiedot. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tietojen sisällöstä ja niiden toimittamisesta. 
  96 § 
  Ajoneuvorikkomus 
  Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  5) laiminlyö 61 tai 62 §:ssä säädetyn katsastuttamisvelvollisuuden, 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, ajoneuvorikkomuksesta sakkoon. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
  Määräaikaiskatsastuksesta annettua todistusta ei kuitenkaan tarvitse pitää mukana ajossa     päivästä        kuuta 20  . 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  kumotaan ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain (957/2013) 7 §:n 2 momentti, 11 §, 13 §:n 2 momentti ja 33 §:n 2 momentti, 
  muutetaan 7 §:n 1 momentin johdantokappale ja 14 §:n 1 momentti, sekä 
  lisätään 13 §:n 1 momenttiin uusi 4 a kohta seuraavasti: 
  7 §  
  Katsastusluvan myöntämisen edellytykset 
  Katsastusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että: 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  13 §  
  Katsastusluvan hakeminen 
  Katsastuslupaa haetaan kirjallisesti Liikenteen turvallisuusvirastolta. Hakemukseen on liitettävä: 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  4 a) selvitys siitä, miten hakija järjestää toimintansa siten, ettei hakijan harjoittama muu ajoneuvoihin liittyvä toiminta kuin katsastustoiminta vaikuta katsastuksen lopputulokseen; 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  14 §  
  Katsastusluvan myöntäminen 
  Liikenteen turvallisuusviraston tulee myöntää katsastuslupa hakijalle, joka täyttää 7—9 ja 12 §:ssä säädetyt, kyseistä lupaa koskevat edellytykset ja esittää 13 §:ssä tarkoitetut selvitykset. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
  Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt katsastusluvat jäävät voimaan sellaisenaan. Ennen tämän lain voimaantuloa myönnettyjen lupien nojalla harjoitettavaan katsastustoimintaan sovelletaan lain voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä. 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  kumotaan ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain (958/2013) 16 § sekä 
  muutetaan 7 §:n johdantokappaleen suomenkielinen sanamuoto ja 9 kohta, 9 §:n 1 momentti ja 27 §:n 1 momentin 1 kohta seuraavasti: 
  7 §  
  Ilmoittautuminen sopimuskumppaniksi 
  Palvelun tarjoajan, joka haluaa tehdä Liikenteen turvallisuusviraston kanssa yksittäishyväksyntöjen myöntämistä koskevan sopimuksen, jäljempänä hakija, on esitettävä Liikenteen turvallisuusvirastolle kirjallinen selvitys seuraavasti:  
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  9) selvitys siitä, miten hakija tai yhtiömuodossa toimivaan hakijaan määräävässä asemassa oleva täyttää 9, 11 ja 12 §:ssä tarkoitetut vaatimukset; 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  9 §  
  Yksittäishyväksynnän myöntäjää koskevat yleiset edellytykset 
  Yksittäishyväksynnän myöntäjän on oltava luotettava ja asiantunteva. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  27 §  
  Sopimuksen purkaminen 
  Liikenteen turvallisuusvirasto voi purkaa yksittäishyväksyntöjen myöntämistä koskevan sopimuksen, jos yksittäishyväksynnän myöntäjä: 
  1) ei täytä 9—15 §:ssä säädettyjä edellytyksiä; 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan    päivänä        kuuta 20
   Lakiehdotus päättyy 

  Helsingissä 1.6.2017 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri