Viimeksi julkaistu 18.5.2021 11.07

Eduskunnan vastaus EV 52/2021 vp HE 264/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merilain muuttamisesta

HE 264/2020 vp
LiVM 9/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merilain muuttamisesta (HE 264/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 9/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki merilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan merilain (674/1994) 21 luvun 14 §,  
muutetaan 9 luvun 9 §:n 4 momentti, 17 luvun 2 § ja 7 §:n 2 momentti ja 21 luvun 8 § sekä  
lisätään lakiin uusi 16 a luku seuraavasti: 
9 luku 
Yleiset säännökset vastuun rajoittamisesta 
9 § 
Vastuurajoitusoikeuteen vetoaminen rajoitusrahastoa perustamatta 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos rajoitusrahastoa ei ole perustettu, osapuolet voivat jättää vastuumäärän suuruutta ja määrän jakamista koskevan kysymyksen merivahingonlaskijan ratkaistavaksi noudattaen, mitä 17 luvun 7 §:ssä säädetään merivahingonselvityksestä. 
16 a luku 
Merivahingonlaskijan tehtävät, päätöksenteko ja korvaukset 
1 § 
Merivahingonlaskijan nimittäminen 
Merivakuutukseen perustuvien korvausselvitysten laatimista ja muita 3 §:ssä säädettyjä tehtäviä varten on itsenäinen ja merenkulun ja vakuutusalan elinkeinonharjoittajista riippumaton merivahingonlaskijan toimi. Merivahingonlaskijan nimittää valtioneuvosto. 
Merivahingonlaskijan kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto, todistus merivahingonlaskijan kelpoisuudesta, hyvä perehtyneisyys vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen ja toimenkuvaan kuuluviin tehtäviin sekä tehtävän edellyttämä suomen, ruotsin ja englannin kielen taito. 
Merivahingonlaskijaksi ei voida nimittää henkilöä, joka on konkurssissa tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu. 
Merivahingonlaskijan tulee olla tehtävässään puolueeton ja riippumaton. Merivahingonlaskijaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 
2 § 
Merivahingonlaskijan sijainen 
Merivahingonlaskijalla on sijainen, joka käsittelee ja ratkaisee asiat, joissa merivahingonlaskija on esteellinen. Merivahingonlaskijan sijaiseen sovelletaan, mitä merivahingonlaskijasta säädetään. 
3 § 
Merivahingonlaskijan tehtävät 
Merivahingonlaskijan tehtävänä on, jollei toisin ole sovittu:  
1) laatia vakuutuksenottajan, vakuutetun tai vakuutuksenantajan hakemuksesta merivakuutukseen perustuva korvausselvitys;  
2) laatia vakuutuksenottajan, vakuutetun tai vakuutuksenantajan hakemuksesta venevakuutukseen perustuva korvausselvitys, jos vakuutus on otettu elinkeinonharjoittajan kaupallisessa käytössä olevalle veneelle; 
3) ratkaista osapuolten pyynnöstä 9 luvun 9 §:n 4 momentissa tarkoitettua laivanisännän vastuumäärän suuruutta ja määrän jakamista koskeva kysymys;  
4) selvittää osapuolten pyynnöstä 14 luvun 21 §:n 3 momentissa tarkoitettua osamatkarahtia koskeva riita ja antaa sitä koskeva ratkaisu;  
5) toimittaa 17 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu yhteisen haverin selvitys ja jako;  
6) toimittaa haveriin osallisen vaatiessa 17 luvun 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu yksityisen haverin selvitys ja jako. 
Jos vakuutuksenantaja ja vakuutuksenottaja ovat sopineet vakuutusehdoissa, että venevakuutuksiin liittyvissä erimielisyysasioissa voidaan pyytää merivahingonlaskijalta korvausselvitystä, merivahingonlaskijan on myös tällöin vakuutuksenantajan, vakuutuksenottajan tai vakuutetun pyynnöstä annettava korvausselvitys. Vakuutuksenantajan on ilmoitettava tämän lain voimaantulon jälkeen vakuutuksenottajalle tai vakuutetulle mahdollisuudesta sisällyttää vakuutussopimukseen tämän momentin mukainen ehto siitä, että erimielisyysasiat ratkaistaan merivahingonlaskijan korvausselvityksellä. 
Merivahingonlaskija antaa vakuutuksenottajan, vakuutetun tai vakuutuksenantajan pyynnöstä lausuntoja muissa kuin 1 momentin 2 kohdassa tai 2 momentissa tarkoitetuissa venevakuutukseen liittyvissä asioissa. 
4 § 
Korvausselvitysmenettely 
Merivahingonlaskija laatii 3 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa sekä 2 momentissa tarkoitetut korvausselvitykset noudattaen tätä lukua.  
Siltä osin kuin tämän luvun säännöksistä ei muuta johdu, merivahingonselvittäjä laatii korvausselvityksen noudattaen mitä välimiesmenettelystä annetussa laissa (967/1992) säädetään välimiesmenettelyssä noudatettavasta menettelystä. 
5 § 
Korvausselvitystä koskeva hakemus 
Korvausselvitystä koskeva asia tulee vireille merivahingonlaskijalle tehtävällä hakemuksella. Hakemukseen on sisällytettävä: 
1) hakijan yhteystiedot; 
2) muiden asianosaisten yhteystiedot; 
3) vakuutuskirja ja -ehdot sekä muut vakuutussopimusta koskevat asiakirjat;  
4) hakijan vaatimukset;  
5) vakuutuksen perusteella tehdyt selvitykset, laskut ja muu asiaan liittyvä aineisto, joihin hakija haluaa vedota;  
6) valtuutus. 
Hakemuksen tekeminen katkaisee siinä tarkoitetun velan vanhentumisen velan vanhentumisesta annetun lain (728/2003) 11 §:n mukaisesti. 
6 § 
Korvausselvitys 
Merivahingonlaskijan on laadittava korvausselvitys 60 päivässä siitä, kun hän on saanut asianosaisilta kaikki tarpeelliseksi katsomansa tiedot. Merivahingonlaskija voi pidentää määräaikaa laajoissa ja vaikeissa asioissa. 
Merivahingonlaskijan laatimassa korvausselvityksessä on oltava: 
1) korvausselvityksen antamispäivä; 
2) asianosaisten nimet; 
3) selostus asianosaisten vaatimuksista ja vastauksista perusteineen; 
4) luettelo esitetyistä todisteista; 
5) perustelut; 
6) sovelletut lainkohdat ja oikeusohjeet;  
7) korvauspäätös sekä päätös osapuolten vaatimien kulujen korvaamisesta. 
Merivahingonlaskijan on allekirjoitettava korvausselvitys ja toimitettava se asianosaisille. Muutoksenhausta säädetään 21 luvun 8 §:ssä. Korvausselvitykseen on liitettävä muutoksenhakuohjeet. 
7 § 
Merivahingonlaskijan lausunto 
Merivahingonlaskijalle osoitettuun lausuntopyyntöön 3 §:n 3 momentissa tarkoitetussa asiassa on sisällytettävä:  
1) lausuntoa pyytävän yhteystiedot; 
2) muiden osapuolten yhteystiedot; 
3) vakuutuskirja ja -ehdot sekä muut vakuutussopimusta koskevat asiakirjat;  
4) selvitys niistä kysymyksistä, joita lausuntopyyntö koskee sekä asiakirjat, joiden perusteella lausuntoa pyydetään;  
5) valtuutus. 
Merivahingonlaskija antaa lausunnon kuultuaan vakuutussopimuksen osapuolia ja vakuutettua ja perehdyttyään osapuolten esittämään aineistoon. Merivahingonlaskijan on annettava lausunto 30 päivässä siitä, kun hän on saanut osapuolilta kaikki tarpeellisiksi katsomansa tiedot. Merivahingonlaskija voi pidentää määräaikaa laajoissa ja vaikeissa asioissa. 
Merivahingonlaskijan antamaan lausuntoon on sisällytettävä selostus lausuntopyynnön kohteena olevasta tapauksesta sekä sitä koskeva oikeudellinen arvio perusteluineen. Merivahingonlaskijan on allekirjoitettava lausunto ja toimitettava se osapuolille. Lausunto ei sido asian osapuolia, eikä se ole täytäntöönpanokelpoinen. Lausuntoon ei voi hakea muutosta. 
8 § 
Menettely muissa asioissa 
Menettelystä 3 §:n 1 momentin 3—6 kohdassa tarkoitetuissa asioissa säädetään 17 luvun 7 §:ssä. 
Merivahingonlaskijan on tehtävä 3 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut ratkaisut kolmessa kuukaudessa siitä, kun hän on saanut asianosaisilta kaikki tarpeelliseksi katsomansa tiedot. Merivahingonlaskija voi pidentää määräaikaa laajoissa ja vaikeissa asioissa. 
9 § 
Merivahingonlaskijalle suoritettava korvaus 
Merivahingonlaskija vahvistaa käsittelemissään asioissa työstään ja kustannuksistaan suoritettavan korvauksen määrän. Korvauksen tulee olla asian laajuus ja vaikeus huomioon ottaen kohtuullinen. 
Vakuutuksenantaja on velvollinen suorittamaan merivahingonlaskijan korvauksen 3 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa sekä 2 momentissa tarkoitettujen korvausselvitysten laatimisesta, jollei vakuutetun tai vakuutuksenottajan hakemus ole ollut ilmeisen perusteeton, ja lausunnon pyytäjä 3 §:n 3 momentissa tarkoitetun lausunnon laatimisesta. Korvauksen 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetusta yhteisen haverin selvityksen ja jakamisen toimittamisesta suorittavat yhteisvastuullisesti yhteisen haverin asianosaiset. 
Muissa asioissa merivahingonlaskija ratkaisee, miten korvausvelvollisuus jakautuu asianosaisten kesken noudattaen soveltuvin osin oikeudenkäymiskaaren 21 lukua. 
Muutoksenhausta säädetään tämän lain 21 luvun 8 §:ssä. 
10 § 
Julkisuus merivahingonlaskijan käsittelemissä asioissa 
Merivahingonlaskijan käsittelemissä asioissa noudatetaan oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annettua lakia (370/2007). 
17 luku 
Haveri 
2 § 
Merivahingonselvitys ja merivahingonlaskija 
Yhteisen haverin selvitys ja jakaminen on, jollei toisin sovita, toimitettava merivahingonselvityksellä siinä maassa ja sillä paikkakunnalla, jonka laivanisäntä määrää. Suomessa merivahingonselvityksen toimittaa merivahingonlaskija. 
7 § 
Merivahingonselvityksen toimittaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kun kuulutuksessa määrätty aika on päättynyt tai, jollei sanotussa ajassa ole toimitettu täydellisiä asiakirjoja, niin pian kuin se on tapahtunut, merivahingonlaskijan on viipymättä ja viimeistään kolmessa kuukaudessa sen jälkeen käräjäoikeuden ilmoitustaululle ja viralliseen lehteen pannulla kuulutuksella ilmoitettuna päivänä saatettava merivahingonselvitys valmiiksi kahtena kappaleena  ja  varustettuna  muutoksenhakuohjeilla.  Merivahingonlaskija  voi  pidentää  määräaikaa laajoissa ja vaikeissa asioissa. Muutoksenhausta säädetään 21 luvun 8 §:ssä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
21 luku 
Toimivaltainen tuomioistuin ja oikeudenkäynti merioikeusjutuissa 
8 § 
Muutoksenhaku ja täytäntöönpano 
Merivahingonlaskijan ratkaisuun voidaan hakea muutosta merioikeudelta valittamalla. Muutoksenhaussa  noudatetaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 12—14, 14 a—14 c ja 15—18 §:ssä säädetään muutoksenhausta käräjäoikeuden ratkaisuun. 
Merioikeuden ratkaisuun voidaan hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta valittamalla, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan. Haettaessa muutosta noudatetaan oikeudenkäymiskaaren 30 luvun niitä säännöksiä, jotka koskevat muutoksenhakua hovioikeuden toisena oikeusasteena käsittelemässä asiassa. 
Merivahingonlaskijan ratkaisu, johon ei ole haettu muutosta, pannaan täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Jos vakuutuksenottaja, vakuutettu tai vakuutuksenantaja haluaa, että voimassa olevaan venevakuutussopimukseen sisällytetään 16 a luvun 3 §:n 2 momentin mukainen ehto, jonka mukaan venevakuutussopimusta koskevat erimielisyysasiat on ratkaistava merivahingonlaskijan korvausselvityksellä, osapuolten on sovittava tästä 31 päivään joulukuuta 2021 mennessä. 
Tällä lailla kumotaan merivahingonlaskijan korvausselvityksestä merivakuutusasioissa annettu laki (10/1953) ja merivahingonlaskijan toimesta annettu asetus (121/1936). 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 14.5.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri