Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.49

Eduskunnan vastaus EV 53/2018 vp HE 44/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

HE 44/2018 vp
LiVM 11/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta (HE 44/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 11/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki  sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 17 luvun otsikko ja 351 §:n 5 momentti, sellaisena kuin niistä on 351 §:n 5 momentti laissa 824/2015, ja 
lisätään lakiin uusi 145 a § seuraavasti:  
17 luku  
Sähköisen viestin, välitystietojen ja rikoksia koskevien tietojen käsittely 
145 a § 
Teleyrityksen oikeus käsitellä rikoksiin liittyviä henkilötietoja 
Kun teleyritys käsittelee henkilötietoja luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti oikeutettujen etujensa toteuttamiseksi, teleyrityksellä on oikeus käsitellä teleyritykseen, sen asiakkaisiin tai muihin teleyrityksiin kohdistuvien vahinkojen ehkäisemiseksi välttämättömiä tietoja teleyritysten liiketoimintaan kohdistuneista rikoksista ja teleyritysten asiakkaisiin kohdistuneista identiteettivarkauksista. 
Teleyritys saa tallentaa ja luovuttaa toiselle teleyritykselle 1 momentin mukaisiin tarkoituksiin tietoja rikostuomiosta seuraavista rikoksista:  
1) petoksesta ja törkeästä petoksesta;  
2) maksuvälinepetoksesta;  
3) identiteettivarkaudesta;  
4) velallisen epärehellisyydestä ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä; 
5) velallisen petoksesta ja törkeästä velallisen petoksesta.  
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja välttämättömiä tietoja ovat: 
1) rikoksesta tuomitun henkilön nimi ja henkilötunnus taikka, jos sitä ei ole käytettävissä, syntymäaika tai osoite; 
2) tuomioistuimen nimi, ratkaisun tekopäivä ja ratkaisun numero; 
3) syyksi luettu rikos ja rikoksen tekoaika. 
Tallennetut tiedot on poistettava viipymättä, jos rikostuomio kumotaan tai puretaan, tai oikaistava, jos rikostuomiota muutetaan. Tiedot on poistettava kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluttua tietojen ensimmäisestä tallentamisesta. Lisäksi tietojen käsittelyssä on sovellettava tietosuojalain (   /   ) 6 §:n 2 momentissa säädettyjä toimenpiteitä rekisteröidyn oikeuksien suojaamiseksi. 
351 § 
Voimaantulo 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tämän lain 201 § on voimassa 1 päivään heinäkuuta 2021. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 29.5.2018 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri