Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.10

Eduskunnan vastaus EV 53/2019 vp HE 35/2019 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta

HE 35/2019 vp
SiVM 6/2019 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta (HE 35/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 6/2019 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 23 b §:n 1 momentti ja 60 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 23 b §:n 1 momentti laissa 1094/2018, seuraavasti: 
23 b § 
Keskimääräisestä yksikköhinnasta tehtävät vähennykset 
Laskettaessa edellä 23 §:n 1 momentin mukaisesti keskimääräisiä yksikköhintoja vähennetään vuosittain seuraavat euromäärät: 
1) lukiokoulutuksen osalta 996,13 euroa; 
2) taiteen perusopetuksen osalta 3,92 euroa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
60 § 
Oikaisumenettely ja muutoksenhaku 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 4.12.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri