Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.41

Eduskunnan vastaus EV 56/2018 vp HE 66/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin ja Business Finland Oy:n tehtäviin ja toimivaltaan liittyvien lakien muuttamisesta

HE 66/2018 vp
TaVM 10/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin ja Business Finland Oy:n tehtäviin ja toimivaltaan liittyvien lakien muuttamisesta (HE 66/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 10/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain (293/2017) 3 §:n 2 kohta sekä 4 ja 10 § seuraavasti: 
3 §  
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) yrityspalvelulla valtion, kunnan, valtion erityisrahoitusyhtiön, Business Finland Oy:n ja alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 2 §:n 13 kohdassa tarkoitetun välittävän toimielimen tarjoamaa, myöntämää ja niiden varoista maksettavaa tukea, rahoitusta sekä kehittämis- ja neuvontapalvelua sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012) tarkoitettua julkista työvoima- ja yrityspalvelua; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4 §  
Asiakastietojärjestelmä 
Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmä on työ- ja elinkeinoministeriön tietojärjestelmä, johon yrityspalveluja tarjoavat viranomaiset, valtion erityisrahoitusyhtiö, Business Finland Oy ja alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 2 §:n 13 kohdassa tarkoitetut välittävät toimielimet tallettavat asiakastietoja yhteistä käyttöä varten. Lisäksi muut viranomaiset voivat tallettaa julkisia asiakastietoja asiakastietojärjestelmään ja käsitellä niitä. 
Asiakastietojen kokoamista ja hyödyntämistä varten ovat asiakastietojärjestelmän osana valtakunnallinen yrityspalvelujen asiakastietovaranto ja asiakkuudenhallintajärjestelmä, joilla yhdistetty asiakastietosisältö välitetään tietoturvallisesti teknisellä käyttöyhteydellä asiakastietojärjestelmän käyttäjille. 
10 §  
Asiakastietojärjestelmän tietojen luovuttaminen 
Edellä 7 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja tietoja saa salassapitosäännösten ja muiden tietojen käyttöä koskevien säännösten estämättä luovuttaa työ- ja elinkeinoministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, ulkoministeriölle, ulkomaan edustukseen kuuluville edustustoille, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, työ- ja elinkeinotoimistolle, Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandille, valtion erityisrahoitusyhtiölle, Maaseutuvirastolle ja Business Finland Oy:lle yrityspalvelujen toteuttamista varten sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 2 §:n 13 kohdassa tarkoitetuille välittäville toimielimille mainitun lain 28 §:n mukaisesti. 
Edellä 7 §:n 2 momentin 5 kohdassa sekä 3 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja saa salassapitosäännösten ja muiden tietojen käyttöä koskevien säännösten estämättä luovuttaa lisäksi turvallisuusselvityslain mukaisia tehtäviä varten toimivaltaisille viranomaisille. 
Tietoja saa luovuttaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä          kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain (443/1998) 2 §:n 2 momentti, 4 §:n 3 momentti, 6 §:n 2 momentti, 7 § ja 9 §:n 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti laissa 992/2005 ja 6 §:n 2 momentti laissa 294/2017, seuraavasti: 
2 §  
Tehtävät 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jollei 3 §:n 1 momentista muuta johdu, yhtiö kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta ja vastaa valtion velvoitteista valtiontakuurahastosta annetun lain (444/1998) 4 §:ssä tarkoitettuja takuita ja takauksia sekä valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta annetun lain (445/1998) 4 §:ssä tarkoitettuja takauksia koskevissa asioissa.  
4 §  
Taloudelliset toimintaperiaatteet 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valtion vastuusta eräistä yhtiön antamista vastuusitoumuksista säädetään valtiontakuurahastosta annetussa laissa ja valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta annetussa laissa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
6 §  
Yhtiön tiedonantovelvollisuus ja valvonta 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Yhtiön toimielimen jäsen ja varajäsen sekä yhtiön palveluksessa oleva voi sen estämättä, mitä 5 §:ssä säädetään salassapitovelvollisuudesta, antaa työ- ja elinkeinoministeriölle, elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandille sekä Business Finland Oy:lle tietoja, joita hän on saanut yhtiön asiakkaan tai muun henkilön taloudellisesta asemasta tai yksityisestä olosuhteesta taikka liike- ja ammattisalaisuudesta, jos tietojen antaminen on julkisen rahoituksen yhteensovittamisen tai yritystukiasioiden viranomaiskäsittelyn kannalta tarpeellista. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
7 §  
Toimeksiannot yhtiölle 
Työ- ja elinkeinoministeriö voi antaa yhtiölle tarpeellisiksi katsomiaan yhtiön toimialaan soveltuvia tutkimus-, selvitys- ja muita tehtäviä. 
9 §  
Tappioiden rajoittaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Yhtiön on saatava työ- ja elinkeinoministeriön suostumus akordin tai muun tappion rajoittamiseksi tarpeellisen toimenpiteen hyväksymiseen tai saatavasta luopumiseen, jos saatava, josta luovutaan, tai yhtiölle aiheutuva tappio olisi asetuksella säädettävää määrää suurempi. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä          kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 11 §:n 3 momentti seuraavasti:  
11 §  
Välittävä toimielin 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Välittäviä toimielimiä ovat työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, maakuntien liitot, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja Innovaatiorahoituskeskus Business Finland.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä          kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 23 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) 23 § seuraavasti: 
23 §  
Tietojen luovuttaminen 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tämän lain mukaista tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja luonnollisen henkilön, yhteisön tai säätiön taloudellisesta asemasta, liike- ja ammattisalaisuudesta taikka luonnollisen henkilön henkilökohtaisista oloista luovuttaa työ- ja elinkeinoministeriölle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandille, Business Finland Oy:lle, valtion erityisrahoitusyhtiölle, maa- ja metsätalousministeriölle, Maaseutuvirastolle, työ- ja elinkeinotoimistolle sekä veroviranomaiselle, jos se on tarpeen asianomaiselle viranomaiselle, Business Finland Oy:lle tai erityisrahoitusyhtiölle kuuluvien avustusasioiden käsittelyn tai valvontatehtävien hoitamiseksi. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan luovuttaa myös konekielisessä muodossa tai teknisen käyttöyhteyden avulla. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä          kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 11 §:n 2 momentin 2 kohta, 76 §:n 1 momentin 2 kohta sekä 77 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1546/2015, seuraavasti: 
11 §  
Suomessa asuminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Suomessa asuvaksi katsotaan myös:  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) Business Finland Oy:n tehtävissä ulkomailla työskentelevä Suomen kansalainen, joka välittömästi ennen tätä työtä koskevan työsopimuksen tekemistä on asunut Suomessa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
76 §  
Eräät ulkomailla työskentelyyn liittyvät verovapaat korvaukset 
Veronalaista tuloa ei ole: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) Business Finland Oy:öön työsuhteessa olevan, ulkomaille sijoitetun henkilön paikalliskorotus taikka Business Finland Oy:n maksama muu ulkomailla suoritetusta työstä tai paikallisista erikoisolosuhteista johtuvien erityisten menojen kattamiseksi tarkoitettu korvaus siltä osin kuin korvaukset eivät ylitä vastaavaa ulkomaanedustuksessa palvelevan henkilöstön paikalliskorotusta tai muuta edellä tarkoitettua korvausta; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
77 §  
Ulkomaantyötulo 
Ulkomailla tehdystä työstä saatu palkka (ulkomaantyötulo) ei ole veronalaista tuloa, jos verovelvollisen oleskelu ulkomailla johtuu tästä työstä ja kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta (ulkomaantyöskentely). Ulkomaantyötulona ei pidetä palkkaa, jota työskentelyvaltio Suomen ja tämän valtion välillä voimassa olevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen mukaan ei saa ensisijaisesti verottaa, 66 §:ssä tarkoitetusta työsuhteeseen perustuvasta edusta saatua tuloa eikä palkkaa, joka on saatu Suomen valtiolta, kunnalta tai muulta suomalaiselta julkisyhteisöltä, Business Finland Oy:ltä taikka suomalaisessa vesi- tai ilma-aluksessa tehdystä työstä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä          kuuta 20 . Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain (967/2013) 3 § seuraavasti: 
3 § 
Organisointi 
Yhtiö on valtion kokonaan omistama ja se kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. 
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland vastaa yhtiön omistajaohjauksesta siten kuin valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetussa laissa (1368/2007) säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä          kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 19.6.2018 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri