Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 56/2019 vp

Viimeksi julkaistu 11.12.2019 17.18

Eduskunnan vastaus EV 56/2019 vp HE 86/2019 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta

Eduskunta
HE 86/2019 vp
TyVM 4/2019 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta (HE 86/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (TyVM 4/2019 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: 

  Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee tarvittavat muutokset työaikalain puutteiden korjaamiseksi vuoden 2020 aikana. 

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

  Laki työaikalain muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
  lisätään työaikalakiin (872/2019) uusi 8 a § ja 34 §:n 2 momenttiin uusi 2 a kohta seuraavasti: 
  8 a § 
  Yötyötä tekevän työntekijän oikeus työmatkakuljetukseen 
  Työnantajan on järjestettävä yötyötä tekevän työntekijän työmatkakuljetus, jos: 
  1) työmatka edellyttää kuljetusta ja on paikkakunnalla tavanomainen;
  2) työvuoron alkamis- tai päättymisaikana ei ole reitiltään tai aikataulultaan tyydyttävää julkista liikennettä; ja
  3) työntekijällä ei ole käytettävissään autoa tai siihen verrattavaa kulkuneuvoa.
   
  Oikeutta työmatkakuljetukseen ei kuitenkaan ole, jos työntekijä ei voi käyttää autoa hänelle rikoksen tai rikkomuksen johdosta määrätyn ajokiellon vuoksi. 
  Työnantaja voi periä työntekijältä työmatkakuljetuksesta julkisen liikennevälineen käytöstä suoritettavaa maksua vastaavan korvauksen. 
  Työnantajan on ennen työmatkakuljetuksen järjestämistä koskevan päätöksen tekemistä neuvoteltava asiasta henkilöstön kanssa. 
  34 § 
  Poikkeaminen työehtosopimuksella 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Valtakunnalliset työnantajien ja työntekijöiden yhdistykset saavat työehtosopimuksessa (valtakunnallinen työehtosopimus) sopia toisin siitä, mitä tässä laissa säädetään: 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  2 a) 8 a §:ssä yötyötä tekevän työntekijän oikeudesta työmatkakuljetukseen;
   
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 10.12.2019 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri