Eduskunnan vastaus
EV
56
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta
HE 86/2019 vp
TyVM 4/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta (HE 86/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (TyVM 4/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: 
Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee tarvittavat muutokset työaikalain puutteiden korjaamiseksi vuoden 2020 aikana. 
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
työaikalain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään työaikalakiin (872/2019) uusi 8 a § ja 34 §:n 2 momenttiin uusi 2 a kohta seuraavasti: 
8 a § 
Yötyötä tekevän työntekijän oikeus työmatkakuljetukseen 
Työnantajan on järjestettävä yötyötä tekevän työntekijän työmatkakuljetus, jos: 
1) työmatka edellyttää kuljetusta ja on paikkakunnalla tavanomainen;
2) työvuoron alkamis- tai päättymisaikana ei ole reitiltään tai aikataulultaan tyydyttävää julkista liikennettä; ja
3) työntekijällä ei ole käytettävissään autoa tai siihen verrattavaa kulkuneuvoa.
 
Oikeutta työmatkakuljetukseen ei kuitenkaan ole, jos työntekijä ei voi käyttää autoa hänelle rikoksen tai rikkomuksen johdosta määrätyn ajokiellon vuoksi. 
Työnantaja voi periä työntekijältä työmatkakuljetuksesta julkisen liikennevälineen käytöstä suoritettavaa maksua vastaavan korvauksen. 
Työnantajan on ennen työmatkakuljetuksen järjestämistä koskevan päätöksen tekemistä neuvoteltava asiasta henkilöstön kanssa. 
34 § 
Poikkeaminen työehtosopimuksella 
Valtakunnalliset työnantajien ja työntekijöiden yhdistykset saavat työehtosopimuksessa (valtakunnallinen työehtosopimus) sopia toisin siitä, mitä tässä laissa säädetään: 
2 a) 8 a §:ssä yötyötä tekevän työntekijän oikeudesta työmatkakuljetukseen;
 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Helsingissä 10.12.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 11.12.2019 17.18