Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.19

Eduskunnan vastaus EV 57/2020 vp HE 78/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain muuttamisesta

HE 78/2020 vp
StVM 12/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain muuttamisesta (HE 78/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 12/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain (315/2020) 2 §:n 2 kohta ja 
lisätään 2 §:ään uusi 3 kohta ja lakiin uusi 2 a § seuraavasti: 
2 § 
Työttömyysetuuden sovittelu 
Poiketen siitä, mitä työttömyysturvalain 4 luvussa säädetään: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) soviteltaessa yritystoiminnan tuloa, jos tuloissa on tapahtunut muutos laajalle levinneen tartuntataudin vuoksi, tulot huomioidaan yrittäjän oman ilmoituksen perusteella; 
3) suojaosa on 500 euroa kuukauden sovittelujakson aikana ja 465 euroa neljän peräkkäisen kalenteriviikon sovittelujakson aikana. 
2 a § 
Liikkuvuusavustus 
Poiketen  siitä,  mitä  työttömyysturvalain  8  luvun  1 §:n  2 momentissa  säädetään,  liikkuvuusavustusta voidaan myöntää kokoaikatyöhön, jos päivittäisen työhön liittyvän matkan kesto työn alkaessa ylittää keskimäärin kaksi tuntia tai henkilö muuttaa vastaavalta etäisyydeltä työn takia.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20  . 
Ennen 1 päivänä kesäkuuta 2020 alkaneelta työttömyysetuuden hakujaksolta maksettavaan soviteltuun työttömyysetuuteen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tätä lakia sovelletaan maksettaessa työttömyysetuutta hakujaksolta, joka alkaa 1 päivänä kesäkuuta tai sen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2020.  
Ennen tämän lain voimaantuloa alkaneen työn johdosta maksettavaan liikkuvuusavustukseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tämän lain voimassa ollessa alkaneen työn johdosta maksettavaan liikkuvuusavustukseen sovelletaan tätä lakia.  
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 2.6.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri