Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.20

Eduskunnan vastaus EV 59/2017 vp HE 2/2017 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueilla koskevan lainsäädännön muuttamisesta

HE 2/2017 vp
LiVM 10/2017 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueilla koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 2/2017 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 10/2017 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) 3 §, 
muutetaan 11:n § 1 ja 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 11 §:n 2 momentti laissa 538/2010 sekä 
lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 538/2010 ja 594/2012, uusi 3 momentti, 13 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 594/2012 ja 485/2014, uusi 4 momentti, lakiin uusi 13 a ja 18 a § sekä 19 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 
7 § 
Tukihakemus Viestintävirastolle 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tukihakemus Viestintävirastolle on tehtävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018. 
11 § 
Tukikelpoiset kustannukset 
Tukikelpoisia kustannuksia ovat: 
1) kustannukset, jotka ovat syntyneet tukihakemuksen vireilletulon jälkeen; 
2) kustannukset, jotka ovat syntyneet edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonnassa tarpeellisen viestintäverkon rakentamisesta; sekä 
3) kustannukset, jotka ovat välttämättömiä hankealueella sijaitsevien, käyttäjän vakinaiseen asuin- tai sijaintipaikkaan toimitettavien liittymien tarjonnassa. 
Tukikelpoisia kustannuksia eivät ole: 
1) viestintäverkon ylläpitokustannukset; 
2) kustannukset, jotka kohdistuvat tilaajayhteyden osalle, joka ulottuu enintään sadan metrin päähän käyttäjän vakinaisesta asuin- tai sijaintipaikasta; 
3) kustannukset alueella, joka ulottuu sadan metrin päähän sellaisesta liityntäpisteestä, josta voidaan tarjota edistyksellisiä viestintäpalveluita. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
13 § 
Tuen maksamisen erityiset edellytykset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, tuen maksamista koskeva hakemus on tehtävä Viestintävirastolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2019.  
13 a § 
Viestintäviraston tekemän maksupäätöksen muuttaminen 
Tuen saaja voi hakea Viestintävirastolta maksupäätöksen muuttamista, jos lain mukaan sallittu muun julkisen tuen enimmäismäärä on muuttunut Viestintäviraston tekemän maksupäätöksen jälkeen. 
18 a § 
Euroopan unionin lainsäädännön soveltaminen 
Hankkeisiin, joihin liittyvän julkisen tuen maakunnan liitto on julistanut haettavaksi aikaisintaan 15 päivänä heinäkuuta 2017, sovelletaan tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annettua komission asetusta (EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus).  
19 § 
Voimaantulo ja siirtymäsäännös 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Lain 4—6 ja 6 a § ovat voimassa vuoden 2018 loppuun. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä   kuuta 20
Hankkeeseen, johon liittyvän julkisen tuen maakunnan liitto on julistanut haettavaksi ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta 3 §:ää. Lain 11 §:n 1 ja 2 momenttia ei sovelleta sellaisiin hankkeisiin, joihin liittyvän tuen maakunnan liitto on julistanut haettavaksi ennen tämän lain voimaantuloa. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta annetun lain (594/2012) voimaantulosäännös seuraavasti: 
Tämä laki tulee voimaan 12 päivänä marraskuuta 2012. Lain 6 §:n 2 momenttia ei sovelleta hankkeisiin, joihin liittyvän tuen maakunnan liitto on julistanut haettavaksi ennen 12 päivää marraskuuta 2012. Lain 13 §:ää ei sovelleta sellaisiin hankkeisiin, joihin liittyvän tuen maakunnan liitto on julistanut haettavaksi ennen 12 päivää marraskuuta 2012 ja jonka Viestintävirasto on maksanut ennen tämän lain voimaantuloa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 9.6.2017 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri