Eduskunnan vastaus
EV
6
2017 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 172/2016 vp
StVM 2/2017 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 172/2016 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 2/2017 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 §  
Luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi hyväksyminen  
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto hyväksyy hakemuksesta säteilylain (592/1991) 32 §:ssä tarkoitettuun luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi, laillistetun lääkärin (säteilyyn perehtynyt työterveyslääkäri), jolla on oikeus harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä Suomessa ja joka on perehtynyt työterveyshuoltoon ja säteilyn haitallisiin terveysvaikutuksiin. 
 
2 § 
Säteilysuojelukoulutus 
Säteilyyn perehtyneen työterveyslääkärin on osoitettava 1 §:ssä tarkoitettu perehtyneisyys säteilyn terveydellisiin vaikutuksiin suorittamalla hyväksytysti Työterveyslaitoksen tai yliopiston järjestämä tehtävän edellyttämä säteilysuojelukoulutus, josta koulutusorganisaatio antaa lääkärille todistuksen. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetulla koulutuksen järjestävällä yliopistolla tulee olla työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen koulutusohjelma. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä säteilyyn perehtyneen työterveyslääkärin osaamisen ja kelpoisuuden edellyttämästä säteilysuojelukoulutuksesta. 
3 § 
Lausunto säteilysuojelukoulutuksesta 
Ennen 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun säteilysuojelukoulutuksen aloittamista koulutusorganisaation on pyydettävä Säteilyturvakeskuksen lausunto sen varmistamiseksi, että koulutuksella saavutetaan riittävä perehtyneisyys säteilyn terveydellisiin vaikutuksiin säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä toimimista varten. 
Myös koulutukseen suunnitelluista olennaisista muutoksista on pyydettävä Säteilyturvakeskuksen lausunto ennen koulutuksen sisällön muuttamista. 
4 § 
Luettelo hyväksytyistä säteilyyn perehtyneistä työterveyslääkäreistä 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston on pidettävä saatavilla luettelo hyväksytyistä säteilyyn perehtyneistä työterveyslääkäreistä. 
5 § 
Muutoksenhaku 
Edellä 1 §:ssä tarkoitettuun Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa kuitenkin hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 
6 § 
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 20 . 
Lääkärillä, jolle Säteilyturvakeskus on myöntänyt pätevyyden toimia säteilytyöluokkaan A kuuluvan työntekijän terveystarkkailusta vastaavana lääkärinä, on oikeus toimia säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä kuusi kuukautta tämän lain voimaantulosta, jonka aikana lääkäri voi ilmoittaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle, että haluaa tulla merkityksi säteilyyn perehtyneeksi työterveyslääkäriksi terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto suorittaa rekisteröinnin pyynnöstä ilmoituksen perusteella maksutta ilman hakemusta. Jos ilmoitus jätetään tekemättä, Säteilyturvakeskuksen aiemmin toteama pätevyys raukeaa. 
Laki 
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 24 a §:n 2 momentin 6 kohta, sellaisena kuin se on laissa 262/2015, sekä 
lisätään 24 a §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 312/2011 ja 262/2015, uusi 7 kohta, seuraavasti: 
24 a § 
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri 
Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot: 
6) sellaisen laillistettavaan terveydenhuollon ammattihenkilön ammattiin opiskelevan henkilön nimi, väestötietojärjestelmän mukainen henkilötunnus ja  kotiosoite,  johon Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto tai aluehallintovirasto on kohdistanut valvontatoimenpiteenä huomautuksen, kurinpitotoimenpiteen tai turvaamistoimenpiteen sekä tiedot edellä tarkoitetuista valvontatoimenpiteistä; 
7) lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi annetun lain (   /    ) 1 §:ssä tarkoitettu hyväksyminen säteilyyn perehtyneeksi työterveyslääkäriksi ja hyväksymisen perusteena olevasta koulutuksesta. 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 20 . 
Laki 
säteilylain 32 ja 33 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan säteilylain (592/1991) 32 §:n otsikko ja 1 momentti sekä 33 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1142/1998, seuraavasti: 
32 § 
Säteilytyöntekijöiden suojelu 
Toiminnanharjoittajan on suunniteltava ja toteutettava  säteilytyöntekijöiden  suojelu seuraavien periaatteiden mukaan: 
1) selvitetään ennalta säteilytyöntekijöihin kohdistuva säteilyaltistus ja siihen vaikuttavat tekijät, missä tulee ottaa huomioon myös tavanomaisesta poikkeavat työskentelyolosuhteet; 
2) työskentelypaikat jaetaan tarvittaessa valvonta-alueisiin ja tarkkailualueisiin; sekä 
3) luokitellaan erilliseksi ryhmäksi (luokka A) ne säteilytyöntekijät, joiden säteilyaltistusta on seurattava henkilökohtaisesti. 
33 § 
Terveydentilan seuranta 
Säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannasta on voimassa, mitä työterveyshuoltolaissa (1383/2001) tai sen nojalla säädetään työntekijöiden terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä. Lisäksi tulee luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurantaa varten nimetä lääkäri (säteilyyn perehtynyt työterveyslääkäri), jonka pätevyysvaatimuksista säädetään lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi annetussa laissa (  /    ). 
Edellä 1 momentissa tarkoitetun lääkärin tehtäviin kuuluvat erityisesti: 
1) todeta luokkaan A sijoitettavan säteilytyöntekijän soveltuvuus  säteilytyöhön  ennen työnteon aloittamista sekä työn kestäessä vähintään kerran vuodessa; sekä 
2) antaa lausunto siitä, millä edellytyksillä säteilytyöntekijä voi jatkaa säteilytyön tekemistä samassa tai vastaavassa tehtävässä, jos työntekijän säteilyaltistuksen todetaan tai epäillään ylittäneen säädetyn enimmäisarvon. 
Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että säteilyyn perehtynyt työterveyslääkäri saa tehtäviensä suorittamista varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset työpaikan olosuhteista. 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 20 . 
Laki 
säteilyasetuksen 13 §:n 1 momentin kumoamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan säteilyasetuksen (1512/1991) 13 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1143/1998. 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 20 . 
Helsingissä 3.3.2017 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 8.3.2017 9.34