Eduskunnan vastaus
EV
6
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta
HE 16/2019 vp
YmVM 1/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 16/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Ympäristövaliokunta (YmVM 1/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain (1281/2004) 8 §, sellaisena kuin se on laissa 1348/2016, seuraavasti: 
8 § 
Avustuksen suuruus 
Avustusta voidaan myöntää kohteen korkotukilainoitettavaksi hyväksytyistä rakentamis-, hankinta- tai perusparantamiskustannuksista enintään: 
1) 15 prosenttia, kun avustus myönnetään 3 §:n 1 kohdan mukaiseen tarkoitukseen; 
2) 25 prosenttia, kun avustus myönnetään 3 §:n 2 kohdan mukaiseen tarkoitukseen; 
3) 40 prosenttia, kun avustus myönnetään 3 §:n 3 kohdan mukaiseen tarkoitukseen; 
4) 50 prosenttia, kun avustus myönnetään 3 §:n 4 kohdan mukaiseen tarkoitukseen. 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen on avustusta myöntäessään otettava huomioon myös kohteen laajuus ja kustannukset, vuokran kohtuullisuus sekä erityisryhmään kuuluvien vuokranmaksukyky. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Helsingissä 2.10.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 3.10.2019 12.48