Eduskunnan vastaus
EV
6
2020 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
HE 97/2019 vp
VaVM 1/2020 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 97/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 1/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on 
hyväksynyt hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan. 
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamista koskevasta pöytäkirjasta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  
1 §  
Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2019 Suomen tasavallan ja Saksan Liittotasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 86/2017) muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. 
2 § 
Pöytäkirjan muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
3 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Helsingissä 3.3.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 5.3.2020 12.30