Eduskunnan vastaus
EV
60
2016 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain, valmisteverotuslain, sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
HE 56/2016 vp
TaVM 11/2016 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain, valmisteverotuslain, sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 56/2016 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 11/2016 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annettuun lakiin (300/2001) uusi 2 a § seuraavasti: 
2 a § 
Tukitietojen julkaisu- ja avoimuusvelvoite 
Tukea myöntävän valtion, kunnan, kuntayhtymän, muun julkisyhteisön tai julkisoikeudellisen laitoksen, yhtiön, säätiön, yhdistyksen tai valtion erityisrahoitusyhtiön velvollisuudesta ilmoittaa yksittäistä valtiontukea koskevat tiedot julkaistaviksi säädetään Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98 1 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin annetun neuvoston asetuksen  (EU)  2015/1588  1 artiklan perusteella annetuissa komission ryhmäpoikkeusasetuksissa. Jos yksittäisen valtiontuen myöntäminen perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisessa ilmoitusmenettelystä tehtyyn komission päätökseen, noudatetaan kyseisessä päätöksessä mainittuja julkaisu- ja avoimuusvelvoitteita.  
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .  
Laki 
valmisteverotuslain muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään valmisteverotuslakiin (182/2010) uusi 98 a ja 98 b § seuraavasti: 
98 a §  
Tuensaajan ilmoittamisvelvollisuus  
Tuensaajan on ilmoitettava tukiviranomaiselle tässä pykälässä säädetyt yritystä koskevat tiedot tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen julkaisuvelvollisuuden toteuttamiseksi.  
Ilmoitusvelvollisuus koskee tukia, joista säädetään:  
1) sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 4 §:n 2 ja 3 momentissa ja 8 a §:ssä; 
2) nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 4 §:n 2 momentissa; 
3) maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006) 4 §:ssä.  
Ilmoitettavat tiedot ovat:  
1) yrityksen nimi ja tunniste;  
2) yritystyyppi; 
3) alue, jolla yritys sijaitsee; 
4) yrityksen toimiala.  
98 b §  
Tietojen ilmoittamismenettely 
Kun yritykselle myönnetään 98 a §:n mukaista tukea veronpalautuksena, yrityksen on ilmoitettava veronpalautushakemuksessa mainitun pykälän 3 momentissa mainitut tiedot. Jos kyseessä on muu kuin hakemuksesta veronpalautuksena maksettava tuki, yrityksen tulee rekisteröityä tukiviranomaiselle ja antaa tiedot rekisteröitymisen yhteydessä. 
Tuensaajan on ilmoitettava viipymättä 98 a §:n 3 momentissa tarkoitettujen tietojen muuttumisesta tukiviranomaiselle. 
Tiedot merkitään tukiviranomaisen ylläpitämään rekisteriin. Rekisteriin voidaan tehdä merkintä myös muusta tukeen vaikuttavasta seikasta. Tukiviranomainen voi antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista tuen myöntämistä, valvomista ja tietojen julkaisemista varten sekä tietojen ilmoittamismenettelystä. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Tämän lain 98 b §:n 1 momentissa tarkoitetun rekisteröitymisvelvollisen, joka harjoittaa toimintaa lain voimaantullessa, on rekisteröidyttävä ja annettava 98 a §:ssä tarkoitetut tiedot tukiviranomaiselle 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä. 
Laki 
sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin (1260/1996) uusi 26 b § seuraavasti:  
26 b §  
Sähköverkonhaltijan ja sähköntuottajan tulee vuosittain tuensaajakohtaisesti ilmoittaa valmisteverotuslaissa tarkoitetulle tukiviranomaiselle 4 §:n 2 momentin mukaisista sähkön luovutuksista. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Laki 
verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 6 §:n 1 momentin 5 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1248/2013, sekä 
lisätään 6 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 1253/2009 ja 1248/2013, uusi 6 ja 7 kohta ja 6 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1253/2009 ja 1248/2013, uusi 3 momentti, seuraavasti: 
6 § 
Kiinteistöverotuksen julkiset tiedot ja eräät muut julkiset verotustiedot 
Julkisia verotustietoja ovat: 
5) sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 annetun lain (993/2012) mukaisen sijoituksen kohdeyhtiön nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä sijoitusten yhteenlaskettu euromäärä; 
6) elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 6 §:n 5 kohdan mukaisen verovapaan tuotantotuen saajan nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 9 artiklan 2 kohdassa ja liitteessä III tarkoitetut tiedot yritystyypistä, alueesta, jolla tuensaaja sijaitsee, toimialasta ja veroetuuden määrästä; 
7) maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006) mukaisen palautuksen saajan nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä 6 kohdassa mainitun komission asetuksen 9 artiklan 2 kohdassa ja liitteessä III tarkoitetut tiedot yritystyypistä, alueesta, jolla tuensaaja sijaitsee, toimialasta ja veroetuuden määrästä.  
Edellä 1 momentin 6 ja 7 kohdassa tarkoitetun tuotantotuen verovapautena sekä energiatuotteiden valmisteveron palautuksena saatavan etuuden osalta noudatetaan, mitä 1 momentin 6 kohdassa mainitussa komission asetuksessa säädetään yksittäisten veroetuutena myönnettyjen tukien julkaisemisesta. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Helsingissä 17.5.2016 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 19.5.2016 14:22