Viimeksi julkaistu 10.5.2021 18.31

Eduskunnan vastaus EV 61/2015 vp HE 44/2015 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 44/2015 vp
LiVM 9/2015 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 44/2015 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 9/2015 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain (745/1998) 3 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 395/2003 ja 475/2012, väliaikaisesti uusi 3 momentti seuraavasti: 
3 § 
Valtion televisio- ja radiorahasto ja sen varat 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Mitä 2 momentissa säädetään määrärahan suuruuden tarkistamisesta vuosittain, ei sovelleta vuonna 2016. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 2.12.2015 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri