Eduskunnan vastaus
EV
61
2017 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta annetun lain, yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 29 ja 41 §:n sekä opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
HE 53/2017 vp
YmVM 7/2017 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta annetun lain, yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 29 ja 41 §:n sekä opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (HE 53/2017 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Ympäristövaliokunta (YmVM 7/2017 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään yleisestä asumistuesta annettuun lakiin (938/2014) uusi 8 a § seuraavasti: 
8 a § 
Ahvenanmaalaisen opiskelijan oikeus asumistukeen 
Asumistukea ei myönnetä opiskelijalle, joka on oikeutettu opintotuesta annetun Ahvenanmaan maakuntalain (landskapslag 2006:71 om studiestöd) mukaiseen asumislisään. Opiskelija, joka on oikeutettu Ahvenanmaan maakuntalain mukaiseen asumislisään, ei myöskään kuulu tämän lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuun ruokakuntaan. 
Jos samassa asunnossa asuu Ahvenanmaan maakuntalain mukaiseen asumislisään oikeutettu opiskelija, luetaan asumistukea määrättäessä ruokakunnan asumismenoiksi ruokakunnan jäsenten lukumäärää vastaava osuus asunnon asumismenoista, jollei erityisestä syystä hyväksytä muuta jakoperustetta. 
Asumistuki tarkistetaan sen kuukauden alusta, josta alkaen hakija tai ruokakuntaan kuuluva tai samassa asunnossa asuva henkilö on oikeutettu saamaan Ahvenanmaan maakuntalain mukaista asumislisää tai sitä kuukautta seuraavan kuukauden alusta, jona asumislisän saaminen päättyy. 
Asumistuen hakijan ja saajan tulee ilmoittaa oikeudestaan tai ruokakuntaan kuuluvan tai samassa asunnossa asuvan henkilön oikeudesta Ahvenanmaan maakuntalain mukaiseen asumislisään sekä asumislisäoikeuden päättymisestä. 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 20 . 
Laki 
yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 29 ja 41 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain (1533/2016) 29 §:n 3 kohta ja 41 § seuraavasti: 
29 § 
Asumistuen lakkauttaminen 
Asumistuki lakkautetaan: 
3) sen kuukauden alusta, josta ruokakunnalla ei 8 tai 8 a §:n mukaan enää ole oikeutta asumistukeen; 
41 § 
Asian uudelleen ratkaiseminen etuuden myöntämisen johdosta 
Jos asumistuen saajalle tai asumistukea saavaan ruokakuntaan kuuluvalle henkilölle on takautuvasti myönnetty tai hän on tullut oikeutetuksi 8 §:n 2 momentin tai 8 a §:n mukaiseen asumistuen maksamisen estävään etuuteen, Kansaneläkelaitos voi ilman päätöksen poistamista tai asianosaisen suostumusta ratkaista asian uudelleen. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä      kuuta 20 . 
Laki 
opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan opintotukilain muuttamisesta annetun lain (4/2017) 14 § seuraavasti: 
14 § 
Asumislisä 
Asumislisään on oikeutettu Ahvenanmaan maakunnassa tai ulkomailla vuokralla asuva ja opiskeleva opiskelija, jolla on asumismenoja. Asumislisän määrä on 210 euroa kuukaudessa. 
Asumislisään ei kuitenkaan ole oikeutettu opiskelija, joka: 
1) asuu Ahvenanmaan maakunnassa tai ulkomailla vanhempansa luona tai vanhempansa tai puolisonsa omistamassa asunnossa; 
2) asuu Ahvenanmaan maakunnassa yhdessä oman tai puolisonsa lapsen kanssa; 
3) saa eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) mukaista asumistukea tai asuu samassa asunnossa mainitun lain mukaista asumistukea saavan puolisonsa kanssa. 
Suomessa kansanopistossa tai liikunnan koulutuskeskuksessa taikka Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskeleva, oppilaitoksen asuntolassa asuva opiskelija on oikeutettu asumislisään, jonka määrä on 88,87 euroa kuukaudessa. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää asumislisän määrästä maissa, joissa vuokrataso on alhainen. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä      kuuta 20 . 
Helsingissä 13.6.2017 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 14.6.2017 16:14