Eduskunnan vastaus
EV
63
2016 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 ja 34 §:n muuttamisesta
HE 48/2016 vp
MmVM 8/2016 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 ja 34 §:n muuttamisesta (HE 48/2016 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmVM 8/2016 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
metsästyslain 33 ja 34 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan metsästyslain (615/1993) 34 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 206/2013, sekä 
lisätään 33 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 583/2015, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 
33 § 
Pyyntivälineet ja pyyntimenetelmät 
Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetusta keinotekoisen valonlähteen käytön kiellosta voidaan kuitenkin poiketa käyttämällä kiinteää keinovaloa villisian ja supikoiran metsästyksessä villisian ruokintapaikalla. 
34 § 
Pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevat tarkemmat säännökset 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin: 
1) ampuma-aselain (1/1998) 6 §:ssä tarkoitettujen ampuma-aseiden ja patruunoiden ominaisuuksista ja käyttämisestä; 
2) metsästysjousen ja nuolien ominaisuuksista ja käyttämisestä; 
3) ilma-aseiden ominaisuuksista ja käyttämisestä; 
4) loukkujen, aitausten, ansalangan, rautojen, jalkanarun, lehtipuhaltimen ja verkon ominaisuuksista ja käyttämisestä; 
5) pyyntimenetelmissä noudatettavista menettelytavoista. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Helsingissä 24.5.2016 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 25.5.2016 15.10