Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.20

Eduskunnan vastaus EV 63/2017 vp HE 13/2017 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta

HE 13/2017 vp
LiVM 11/2017 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta (HE 13/2017 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 11/2017 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 1 §:n 2 ja 3 momentti, 6 b §, 7 §:n 1 momentti ja 2 momentin 5 kohta sekä 7 a §, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 2 ja 3 momentti laissa 492/2002, 6 b § ja 7 §:n 1 momentti laissa 474/2012, 7 §:n 2 momentin 5 kohta laissa 635/2005 sekä 7 a § laeissa 492/2002, 396/2003 ja 474/2012, sekä 
lisätään 6 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 635/2005 ja 474/2012, uusi 4 a kohta sekä lakiin uusi 6 c ja 7 b § seuraavasti: 
1 § 
Yhtiön asema  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Yhtiön oikeudesta harjoittaa televisio- ja radiotoimintaa säädetään erikseen. Toiminnan harjoittamisessa tarvittaviin teknisiin radiolaitteisiin sovelletaan, mitä tietoyhteiskuntakaaressa (917/2014) säädetään. 
Yhtiöön sovelletaan osakeyhtiölain (624/2006) säännöksiä tässä laissa säädetyin poikkeuksin.  
2 luku 
Yhtiön hallinto 
6 § 
Hallintoneuvoston tehtävät 
Hallintoneuvoston tehtävänä on: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4 a) päättää yhtiön strategiasta;  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
6 b § 
Asiantuntijakuulemismenettely 
Hallintoneuvosto voi toimintansa tueksi pyytää tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta lausunnot tai kuulla heitä suullisesti. 
6 c § 
Hallitus  
Yhtiöllä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä, jotka eivät saa olla hallintoneuvoston jäseniä eivätkä kuulua yhtiön muuhun ylimpään johtoon. 
Yhtiön hallituksen tulee edustaa riittävän monipuolista asiantuntemusta ja molempia kieliryhmiä. 
Hallituksen tehtävänä on: 
1) valita ja vapauttaa yhtiön toimitusjohtaja sekä vahvistaa hänen palkkansa sekä muut toimeen liittyvät ehdot; toimitusjohtaja ei saa olla hallintoneuvoston eikä hallituksen jäsen; 
2) valita yhtiön muu ylin johto sekä vahvistaa heidän palkkansa ja muut toimiin liittyvät ehdot; 
3) päättää seuraavan vuoden talousarviosta; 
4) kutsua koolle yhtiökokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat; 
5) antaa yhtiön toiminnasta vuosittain kertomus Viestintävirastolle. 
7 § 
Julkinen palvelu 
Yhtiön tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Näitä ja muita julkisen palvelun sisältöpalveluja tulee tarjota yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti. 
Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
5) tukea suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta sekä huolehtia ohjelmatarjonnasta myös vähemmistö- ja erityisryhmille; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
7 a § 
Yhteistyö 
Yhtiön on toiminnallaan edistettävä sananvapautta, korkeatasoista journalismia ja median monimuotoisuutta. 
7 b § 
Aineiston tarjonnan eriyttäminen 
Jos yhtiö tarjoaa julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmiston tuotannossa syntynyttä aineistoa muualla kuin televisio- ja radiotoiminnassa, sen on eriytettävä julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminnasta ja muusta julkisesta palvelusta muodostuva toimintansa toisistaan. 
Eriyttämisellä tarkoitetaan tässä pykälässä sitä, että eriytettäville toiminnoille on laadittava tilikausittain tuloslaskelma ja julkisen palvelun toiminnalle myös tase. Tuloslaskelma ja tase, joiden tulee olla yhtiön kirjanpidosta johdettavissa, on laadittava soveltuvin osin kirjanpitolain (1336/1997) säännösten mukaisesti. 
Jos yhtiö ottaa omaan käyttöönsä julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminnassa tuotettua aineistoa tarjotakseen sitä muualla kuin televisio- ja radiotoiminnassa, sen tulee tapahtua samoin ehdoin kuin yhtiön luovuttaessa aineistoa yhtiön ulkopuoliseen käyttöön.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä     kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 14.6.2017 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri