Eduskunnan vastaus
EV
65
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
HE 96/2019 vp
YmVM 5/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 96/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Ympäristövaliokunta (YmVM 5/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annettuun lakiin (246/2019) uusi 10 a § seuraavasti: 
10 a § 
Kehittämis- ja hallintokeskuksen tehtävät 
Poiketen siitä, mitä 4 §:ssä säädetään, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus hoitaa avustuksen maksamista ja takaisinperintää koskevat valtionavustuslain 12, 19, 21 ja 22 §:n mukaiset tehtävät. Kehittämis- ja hallintokeskus hoitaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ohella myös mainitun lain 15 §:n mukaisia valvontatehtäviä. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Helsingissä 10.12.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 11.12.2019 17.21