Viimeksi julkaistu 26.5.2021 12.46

Eduskunnan vastaus EV 66/2021 vp HE 69/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta

HE 69/2021 vp
VaVM 6/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta (HE 69/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 6/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (486/2020) voimaantulosäännös, sellaisena kuin se on laissa 1031/2020, seuraavasti: 
Tämä laki tulee voimaan 29 päivänä kesäkuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021. 
Lakia sovelletaan 30 päivänä tammikuuta 2020 tai sen jälkeen mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021 tapahtuvaan tavaran myyntiin, maahantuontiin ja yhteisöhankintaan. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 25.5.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri