Eduskunnan vastaus
EV
67
2016 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
HE 71/2016 vp
StVM 6/2016 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 6/2016 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 g §:n 2 ja 3 momentti, 12 h §:n 2 momentti ja 14 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 12 g §:n 2 ja 3 momentti ja 12 h §:n 2 momentti laissa 987/2008 ja 14 §:n 3 momentti laissa 1342/2007, seuraavasti: 
12 g § 
Eläkevastuurahasto 
Eläkevastuurahaston varojen on kunkin kalenterivuoden päättyessä oltava vähintään 30 prosenttia eläkevastuun täydestä määrästä. Vähimmäistason saa alittaa ainoastaan tilapäisesti. 
Eläkevastuun täyden määrän laskemisessa noudatetaan eläkesäätiölain (1774/1995) 43, 44 ja 44 a §:n mukaisia vapaaehtoisten lisäeläkkeiden eläkevastuun laskuperusteita, sosiaali- ja terveysministeriön asetusta eläkevastuun laskemisessa käytettävän koron enimmäismäärästä ja Finanssivalvonnan mainittujen perusteiden soveltamisesta eläkesäätiöille antamia tarkempia määräyksiä. 
12 h § 
Eläkevastuun kattaminen 
Edellä 12 g §:n 2 momentissa säädetty vähimmäistaso voidaan ylittää omaisuuden arvonvaihteluista johtuvista syistä tai jos kattaminen tapahtuu siirtämällä käyttö- tai sijoitusomaisuutta etuusrahastoista eläkevastuurahastoon. 
14 § 
Työntekijän eläkemaksu 
Työntekijän eläkemaksuista koostuvista varoista rahastoidaan määrä, joka vastaa työntekijän eläkelain mukaisessa eläkejärjestelmässä työntekijöiden eläkemaksuista kertynyttä vastuuvelkaa. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Sen estämättä mitä 12 g §:n 2 momentissa säädetään, eläkevastuurahaston varojen on vuoden 2017 päättyessä oltava vähintään 40,5 prosenttia eläkevastuun täydestä määrästä. Tämän jälkeen kattamisasteen vähimmäistaso alenee vuosittain puoli prosenttiyksikköä siten, että vuonna 2038 vähimmäistaso on 30 prosenttia. 
Helsingissä 7.6.2016 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 10.6.2016 14.06