Viimeksi julkaistu 10.5.2021 18.43

Eduskunnan vastaus EV 67/2016 vp HE 71/2016 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

HE 71/2016 vp
StVM 6/2016 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 6/2016 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 g §:n 2 ja 3 momentti, 12 h §:n 2 momentti ja 14 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 12 g §:n 2 ja 3 momentti ja 12 h §:n 2 momentti laissa 987/2008 ja 14 §:n 3 momentti laissa 1342/2007, seuraavasti: 
12 g § 
Eläkevastuurahasto 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Eläkevastuurahaston varojen on kunkin kalenterivuoden päättyessä oltava vähintään 30 prosenttia eläkevastuun täydestä määrästä. Vähimmäistason saa alittaa ainoastaan tilapäisesti. 
Eläkevastuun täyden määrän laskemisessa noudatetaan eläkesäätiölain (1774/1995) 43, 44 ja 44 a §:n mukaisia vapaaehtoisten lisäeläkkeiden eläkevastuun laskuperusteita, sosiaali- ja terveysministeriön asetusta eläkevastuun laskemisessa käytettävän koron enimmäismäärästä ja Finanssivalvonnan mainittujen perusteiden soveltamisesta eläkesäätiöille antamia tarkempia määräyksiä. 
12 h § 
Eläkevastuun kattaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 12 g §:n 2 momentissa säädetty vähimmäistaso voidaan ylittää omaisuuden arvonvaihteluista johtuvista syistä tai jos kattaminen tapahtuu siirtämällä käyttö- tai sijoitusomaisuutta etuusrahastoista eläkevastuurahastoon. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
14 § 
Työntekijän eläkemaksu 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Työntekijän eläkemaksuista koostuvista varoista rahastoidaan määrä, joka vastaa työntekijän eläkelain mukaisessa eläkejärjestelmässä työntekijöiden eläkemaksuista kertynyttä vastuuvelkaa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Sen estämättä mitä 12 g §:n 2 momentissa säädetään, eläkevastuurahaston varojen on vuoden 2017 päättyessä oltava vähintään 40,5 prosenttia eläkevastuun täydestä määrästä. Tämän jälkeen kattamisasteen vähimmäistaso alenee vuosittain puoli prosenttiyksikköä siten, että vuonna 2038 vähimmäistaso on 30 prosenttia. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 7.6.2016 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri