Viimeksi julkaistu 27.5.2021 14.10

Eduskunnan vastaus EV 68/2021 vp HE 259/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta

HE 259/2020 vp
StVM 10/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta (HE 259/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 10/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan työterveyshuoltolain (1383/2001) 3 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta seuraavasti: 
3 § 
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4) työterveyshuollon ammattihenkilöllä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettua terveydenhuollon ammattihenkilöä, jolla on työterveyshuollon erikoislääkärin pätevyys taikka muun laillistetun lääkärin, terveydenhoitajan tai fysioterapeutin pätevyys ja työterveyshuollon toteuttamiseen tarvittava koulutus; 
5) työterveyshuollon asiantuntijalla henkilöitä, joilla on psykologin pätevyys ja riittävät tiedot työterveyshuollosta tai joilla on työhygienian, ergonomian, teknisen tai muun vastaavan alan koulutus ja riittävät tiedot työterveyshuollosta tai joilla on muun kuin työterveyshuollon erikoislääkärin pätevyys; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 26.5.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri