Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.20

Eduskunnan vastaus EV 69/2020 vp HE 53/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

HE 53/2020 vp
TaVM 12/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 53/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 12/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lausumat: 

1.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto tekee talousvaliokunnalle selvityksen voimassa olevien lausumien mukaisten toimien edistymisestä vuoden 2020 syysistuntokauden loppuun mennessä.  

2.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto kerää pikaisesti kuluttajaluotoista ja ylivelkaantumisesta kattavan tietopohjan, jonka perusteella pystytään tekemään analyysi ylivelkaantumisen juurisyistä ja korkosääntelyn vaikutuksista sekä tunnistamaan tarkoituksenmukaiset korjaustoimet, mukaan lukien muutokset lainsäädäntöön ja viranomaisten toimivaltuuksiin ja tehtäviin.  

3.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee kokonaisvaltaisen ja pitkäaikaisemman ratkaisuesityksen korkeiden kuluttajaluottojen hillitsemiseksi, sosiaalisen luototuksen valtakunnallistamiseksi, talous- ja velkaneuvonnan lisäämiseksi ja talousosaamisen vahvistamiseksi ja tuo selvityksen toimien valmistumisesta vuoden 2020 syysistuntokauden loppuun mennessä talousvaliokuntaan.  

4.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto kiirehtii maksuhäiriörekisteriä koskevaa lainsäädäntöä siten, että henkilöt, jotka ovat suorittaneet maksuhäiriömerkinnän perusteena olleet maksut asianmukaisesti, tulee poistaa rekisteristä 1 kuukauden kuluttua maksun suorittamisesta. Lainsäädäntöesitykset on tuotava eduskuntaan viimeistään vuoden 2021 kevätistuntokauden aikana. 

5.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee kuluttajaluottoja koskevan mainonnan ja suoramarkkinoinnin hillitsemisestä pysyvää lainsäädäntöä.  

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki kuluttajansuojalain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 746/2010, 207/2013, 851/2016 ja 596/2019, väliaikaisesti uusi 5 momentti ja 8 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 746/2010 ja 851/2016, väliaikaisesti uusi 4 momentti sekä 7 lukuun väliaikaisesti uusi 13 b, 17 c ja 24 a § seuraavasti: 
7 luku 
Kuluttajaluotot 
3 § 
Säännösten soveltamisen rajoitukset eräissä muissa tapauksissa 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tämän luvun 8 §:n 4 momenttia sekä 17 c ja 24 a §:ää ei sovelleta hyödykesidonnaiseen luottoon. 
8 § 
Kuluttajaluoton mainonnassa annettavat tiedot 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos 1 momentin mukaan ilmoitettava luoton korko on 17 c §:n 1 momentin mukaista enimmäiskorkoa suurempi, mainonnassa on ilmoitettava tämän pykälän 1 momentin mukaan ilmoitettava luoton korko vähintään yhtä näkyvästi kuin 17 c §:n 1 momentin mukainen korko sekä varoitettava koron nousemisesta 17 c §:n voimassaolon päättymisen jälkeen. 
13 b § 
Suoramarkkinoinnin kielto 
Kuluttajaluoton suoramarkkinointi on kielletty. 
Edellä 1 momentissa tarkoitettuna kiellettynä suoramarkkinointina ei pidetä luottomahdollisuudesta kertomista tavaran tai muun kulutushyödykkeen oston yhteydessä. 
Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan luotonvälittäjään myös tämän markkinoidessa omia palvelujaan. 
17 c § 
Perittävän koron enimmäismäärä 
Kuluttajan nostamalle luotolle ei saa periä 10:tä prosenttia suurempaa korkoa, vaikka luoton korko olisi sovittu tätä suuremmaksi. 
Mitä 24 §:n 2 momentissa säädetään luotonantajan velvollisuudesta ilmoittaa koron muutoksesta ennen sen voimaantuloa ei koske 1 momentista johtuvaa koron alenemista. 
24 a § 
Maksujen muutosten rajoittaminen 
Poiketen siitä, mitä 24 §:n 4 momentissa säädetään, luottosopimuksen johdosta perittäviä maksuja ei saa korottaa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020. 
Tämän lain 7 luvun 8 §:n 4 momenttia sekä 17 c ja 24 a §:ää ei sovelleta ennen lain voimaantuloa tehtyyn kertaluottoa koskevaan sopimukseen. Tämän lain 7 luvun 17 c §:ää sovelletaan ennen lain voimaantuloa tehtyyn jatkuvaa luottoa koskevaan sopimukseen vain siltä osin kuin luottoa käytetään 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä aikana mainitut päivät mukaan lukien. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 16.6.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri