Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.27

Eduskunnan vastaus EV 7/2017 vp HE 257/2016 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 257/2016 vp
TyVM 1/2017 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 257/2016 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (TyVM 1/2017 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki työsopimuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan työsopimuslain (55/2001) 9 luvun 3 a ja 3 b §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1051/2013, sekä 
muutetaan 5 luvun 4 § ja 9 luvun 3 §, sellaisena kuin niistä on 9 luvun 3 § osaksi laissa 920/2012, seuraavasti: 
5 luku 
Lomauttaminen 
4 § 
Lomautusilmoitus 
Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto. 
Ilmoitusvelvollisuutta ei ole, jos työnantajalla ei ole koko lomautusaikaan kohdistuvaa velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa muun työstä poissaolon vuoksi. 
Ilmoitus on annettava tiedoksi lomautettavien työntekijöiden edustajalle. 
9 luku 
Työsopimuksen päättämismenettely 
3 § 
Työnantajan selvitysvelvollisuus 
Ennen kuin työnantaja irtisanoo työsopimuksen 7 luvun 3 tai 7 §:n perusteella, työnantajan on selvitettävä irtisanottavalle työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot. Jos työsopimus irtisanotaan 7 luvun 8 §:n perusteella, konkurssi- tai kuolinpesän on esitettävä selvitys irtisanomisen perusteesta työntekijöille niin pian kuin mahdollista. 
Jos irtisanominen kohdistuu useaan työntekijään, selvitys voidaan antaa työntekijöiden edustajalle tai jollei tällaista ole valittu, työntekijöille yhteisesti. 
Jos työnantaja on lain säännöksen, sopimuksen tai muun häntä sitovan määräyksen mukaan velvollinen neuvottelemaan irtisanomisen perusteesta työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa, työnantajalla ei ole 1 ja 2 momentissa tarkoitettua selvitysvelvollisuutta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki merityösopimuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan merityösopimuslain (756/2011) 10 luvun 4 ja 5 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1053/2013, sekä 
muutetaan 6 luvun 4 § ja 10 luvun 3 §, sellaisena kuin niistä on 10 luvun 3 § osaksi laissa 921/2012, seuraavasti: 
6 luku 
Lomauttaminen 
4 § 
Lomautusilmoitus 
Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Ilmoitus on annettava lomautettavalle henkilökohtaisesti. Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto. 
Ilmoitusvelvollisuutta ei ole, jos työnantajalla ei ole koko lomautusaikaan kohdistuvaa velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa muun työstä poissaolon vuoksi. 
Ilmoitus on annettava tiedoksi lomautettavien työntekijöiden edustajalle. 
10 luku 
Työsopimuksen päättämismenettely 
3 § 
Työnantajan selvitysvelvollisuus 
Ennen kuin työnantaja irtisanoo työsopimuksen 8 luvun 3 tai 6 §:n perusteella, työnantajan on selvitettävä irtisanottavalle työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot. Jos työsopimus irtisanotaan 8 luvun 7 §:n perusteella, konkurssi- tai kuolinpesän on esitettävä selvitys irtisanomisen perusteesta työntekijöille niin pian kuin mahdollista. 
Jos irtisanominen kohdistuu useaan työntekijään, selvitys voidaan antaa työntekijöiden edustajalle tai jollei tällaista ole valittu, työntekijöille yhteisesti. 
Jos työnantaja on lain säännöksen, sopimuksen tai muun häntä sitovan määräyksen mukaan velvollinen neuvottelemaan irtisanomisen perusteesta työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa, työnantajalla ei ole 1 ja 2 momentissa tarkoitettua selvitysvelvollisuutta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 31 ja 37 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 31 §:n 2 momentti ja 37 a §, sellaisena kuin niistä on 37 a § laeissa 450/2007 ja 1052/2013, seuraavasti: 
31 § 
Lomautusmenettely 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Lomautusta koskeva päätös on annettava viranhaltijalle tiedoksi kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Lomautuspäätös annetaan viranhaltijalle henkilökohtaisesti. Jos lomautuspäätöstä ei voida antaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse samaa määräaikaa noudattaen. Kirjeitse toimitetun päätöksen katsotaan tulleen viranhaltijan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on lähetetty. Lomautuspäätöksessä tulee mainita lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja määräaikaisen lomautuksen kesto sekä toistaiseksi tapahtuvan lomautuksen osalta sen arvioitu kesto. Lomautuspäätös on annettava tiedoksi luottamusmiehelle. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
37 a § 
Työllistymisvapaa 
Viranhaltijalla on sama oikeus työllistymisvapaaseen kuin työntekijällä työsopimuslain mukaan. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki valtion virkamieslain 38 ja 39 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtion virkamieslain (750/1994) 38 ja 39 § seuraavasti: 
38 § 
Lomautuksen välttämättömyyden tultua viranomaisen tietoon tämän on annettava lomautuksesta välittömästi ja mikäli mahdollista viimeistään kolme kuukautta ennen lomautuksen alkamista ennakkoilmoitus asianomaiselle luottamusmiehelle. Ennakkoilmoituksessa tulee mainita lomautuksen syy, arvioitu alkamisaika ja kesto sekä lomautettavien virkamiesten arvioitu lukumäärä ammattiryhmittäin. 
39 § 
Edellä 36 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus lomautuksesta annetaan virkamiehelle henkilökohtaisesti, jollei viranomaisen ja asianomaisen luottamusmiehen kesken toisin sovita. Ilmoituksessa tulee mainita lomautuksen syy, sen alkamisaika ja määräaikaisen lomautuksen kesto sekä toistaiseksi tapahtuvan lomautuksen osalta sen arvioitu kesto. Viranomaisen on virkamiehen pyynnöstä annettava lomautuksesta kirjallinen todistus. Ilmoitus lomautuksesta on lisäksi annettava tiedoksi asianomaiselle luottamusmiehelle. 
Edellä 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole tapauksissa, joissa viranomaisella muun syyn kuin lomautuksen vuoksi ei ole lomautusaikaan kohdistuvaa palkanmaksuvelvollisuutta. 
Viranomainen voi virkamiehen suostumuksella muuttaa lomautuksen alkamis- tai päättymisaikaa tai peruuttaa lomautuksen. Jos virkamies on lomautettu toistaiseksi, on työn alkamisesta ilmoitettava vähintään viikkoa ennen. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 48 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (334/2007) 48 § seuraavasti: 
48 § 
Ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistolle 
Työnantajan esittäessä käsiteltäväksi yhteistoimintaneuvotteluissa toimenpiteitä, jotka voivat johtaa työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen, on 45 §:ssä tarkoitettu neuvotteluesitys tai siitä ilmenevät tiedot toimitettava kirjallisesti myös työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa, jollei näitä tietoja ole toimitettu sille aikaisemmin muussa yhteydessä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) 8 § seuraavasti: 
8 § 
Ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistolle 
Työnantajan esittäessä käsiteltäväksi yhteistoimintaneuvotteluissa toimenpiteitä, jotka voivat johtaa työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen, on 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu neuvotteluesitys tai siitä ilmenevät tiedot toimitettava kirjallisesti myös työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa, jollei näitä tietoja ole toimitettu sille aikaisemmin muussa yhteydessä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 12 luvun 3 §:n 3 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1474/2016, seuraavasti: 
12 luku 
Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun toimeenpano ja siihen liittyvä yhteistyö 
3 § 
Työ- ja elinkeinotoimiston tehtävät muutosturvan toteuttamiseksi 
Muutosturvan toteuttamiseksi työ- ja elinkeinotoimiston tehtävänä on: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
3) varata riittävät resurssit 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimien toteuttamiseen. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 3.3.2017 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri